ފަސްޓްގްލޯބަލް ރޮބޮޓިކްސް މުބާރާތަށް ރާއްޖޭގެ ޓީމެއް

ވިމެން އިން ޓެކް މޯލްޑިވްސް 19 ސެޕްޓެމްބަރު 2023

ސިންގަޕޫރުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަޝްހޫރު ފަސްޓް ގްލޯބަލް ރޮބޮޓިކްސް ޗެލެންޖް 2023 ގައި ބައިވެރިވުމަށް ރާއްޖޭގެ ޓީމެއް ތައްޔާރުވަމުންދާކަމަށް ވިމެން އިންޓެކް މޯލްޑިވްސް އިން ހާމަ ކޮށްފިއެވެ.

ފަސްޓް ގްލޯބަލް ޗެލެންޖަކީ ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ވަކި ގައުމެއްގައި ބާއްވާ އޮލިމްޕިކްސް ސްޓައިލްގެ، ބައިނަލްއަގުވާމީ ރޮބޮޓިކްސް މުބާރާތެކެވެ. ފަސްޓް ގްލޯބަލް އިން ކޮންމެ ގައުމަކަށް ވެސް ދައުވަތު ދެނީ ވާދަކުރުމަށް ރޮބޮޓެއް އުފައްދައި ޕްރޮގްރާމް ކުރުމަށް ޓީމެއް ފޮނުވުމަށެވެ. ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް ދުނިޔޭގެ ޒުވާނުންގެ ޤާބިލުކަން ބޭނުންކުރާއިރު، ޒުވާނުންގެ މެދުގައި ވިސްނުމާއި އެއްބާރުލުން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން، އިންޖިނިއަރިންގއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ގޮންޖެހުމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕްލެނެޓަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ޗެލެންޖްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، ޓީމްތައް ގުޅިގެން މަސައްކަތްތައް ނިންމުމަށް މަސައްކަތްކުރެއެވެ.

މިއަހަރު ދިވެހި ރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރާނީ އައްޑޫ ސިޓީގެ ހިރާ ސްކޫލްގެ ނުވަ ދަރިވަރެކެވެ. ސިންގަޕޫރުގައި ބާއްވާ ފަސްޓް ގްލޯބަލް ޗެލެންޖް 2023 ގައި ފަސް ދަރިވަރަކު އެ ކުދިންގެ ދެ މެންޓަރުންނާއެކު ރާއްޖެ ތަމްސީލް ކުރާނެ އެވެ. "އިނޮވޭޓިން ފޯ އަ ސަސްޓެއިނަބަލް ފިއުޗަރ" ނުވަތަ ދެމެހެއްޓެނިވި މުސްތަގުބަލަކަށްޓަކައި އީޖާދު ކުރުމުގެ މި ޝިއާރުގެ ދަށުން ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮންޖެހުންތަކަށް ޙައްލު ހޯދުމުގައި ޓީމްތަކުގެ ހުނަރުވެރިކަމާއި ޓީމްވޯކް އަދި ޑެޑިކޭޝަން ދައްކާލާނެއެވެ. ބާކީ ތިބި ޓީމުގެ މެމްބަރުން ޓްރެވަލް ޓީމަށް ސަޕޯޓް ކުރާނީ އައްޑޫ ސިޓީގައި ތިބެގެންނެވެ.


ރެވް ޑުއޯ އަކީ ފަސްޓް ގްލޯބަލް ޗެލެންޖުގެ ރޮބޮޓިކްސް ކިޓަކަށް ވާއިރު، ކޮމްޕެޓިޝަން ގްރޭޑްގެ ރޮބޮޓްތައް އުފެއްދުމަށް ތަފާތު ކޮމްޕޯނެންޓްތައް ހުރެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ވަރަށް ހާއްސަ ބަޔަކީ ރެވް ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމް ނަމަކަށް ކިޔާ އަމިއްލަ ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމެކެވެ. ރެވް ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމްގައި އިޚްތިޔާރު ކުރަން ޖެހޭ ތިން ޕްރޮގްރާމިން ޓޫލްސް ހުރެ އެވެ.ބްލޮކްސް، އޮންބޮޓް ޖާވާ އަދި އެންޑްރޮއިޑް ސްޓޫޑިއޯ އެވެ. ދަރިވަރުން ބޭނުންކުރަނީ ބްލޮކްސް ޕްރޮގްރާމިން ޓޫލް އަކީ ފަސޭހައިން އެޑިޓްކޮށް ޓްރާންސިޝަނަށް ބޭނުންވާ ފީޗާތަކުގައި ބިލްޓްކޮށްފައިވާ ވިޝުއަލް ޓޫލެކެވެ.

ރޮބޮޓިކްސް ކިޓް ވެބްސައިޓުން މި ރޮބޮޓް އުފެއްދުމަށް ދަރިވަރުންނަށް ފަންނީ މައުލޫމާތު ލިބުނީ ކިޓުގެ ހުރިހާ ބައިތަކަކާއި އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާނެ ގޮތުގެ ގިނަ ގައިޑުތަކެއް ފޯރުކޮށްދޭ ގޮތަށެވެ. އަދި ރޮބޮޓިކްސް އާއި އިންޖިނިއަރިންގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މެންޓަރުންގެ އެހީތެރިކަން ވެސް ލިބެއެވެ. އަދި ރޮބޮޓް ޓެސްޓްކޮށް އިވެލުއޭޓް ކުރުމުން ޓްރަޔަލް އެންޑް އެރަރ ގެ ޒަރިއްޔާއިން ވެސް ދަސްކުރެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ޓީމުގެ ޕްރޮޖެކްޓަކީ "ޕްރޮޖެކްޓް ކަޅުއޮއްފުއްމި" އެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓްގައި ދައްކުވައިދެނީ އިނޮވޭޝަން އަދި ދުނިޔެއަށް ދިމާވެފައިވާ ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ހައްލުކުރަން ރާއްޖޭގެ ޓީމުގެ ސާބިތުކަން ދައްކުވައިދޭ ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ. މި ޗެލެންޖުގެ މައިގަނޑު އަސާސަކީ، ކަޅުއޮހްފުއްމީގެ ރޮބޮޓް، ހައިޑްރޮޖަން އާއި އޮކްސިޖަން ބޯޅަތައް އެކްކިއުމިއުލޭޓަރެއްގެ ދަށުގައި އެލައިންކޮށް، ކަނޑައެޅިފައިވާ ޓޭންކްތަކަށް އެކަހެރިކޮށް، އެބޯޅަތައް މޮޅުވާނެ ގޮތަކަށް 30 ސިކުންތުގެ ތެރޭގައި އަތުރާލުމެވެ. ކަޅުއޮއްފުއްމީގައި "އިނޮވޭޓިން ފޯ އަ ސަސްޓެއިނަބަލް ފިއުޗަރ" ގެ އަސްލަކީ، ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިގަތުމަށް ޓީމް މޯލްޑިވްސްއިން ކުރާ މަސައްކަތުގެ މިސާލެކެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމްގެ އެކި ސޯޝަލް މީޑިއާ ޗެލެންޖުތަކުގައި މިހާރުވެސް ބައިވެރިވެ ޓީމްގެ ޕްރޮޖެކްޓްގެ އެކި މަރުހަލާތަކާއި ވަމުންދާ ތައްޔާރީތައް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މިޓީމުން ދަނީ ހިއްސާކުރަމުންނެވެ.

"ފަސްޓް ގްލޯބަލް" އާ މެދު ހަގީގަތުގައި ވެސް އަހަރެން ވަރަށް އުފާވޭ، އެއީ ފުރުޞަތުތަކުގެ ވަރަށް ބޮޑު ދާއިރާއެއް ހެން ހީވާތީ. ހުރިހާ އެންމެން އެކުގައި ވަރަށް ޖޯޝާއި އެއްބާރުލުމާ އެކުގައި މަސައްކަތްކޮށްގެން މި ދާއިރާއިން، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކުރިއެރުންތަކަކާއި، ނުހަނު އުންމީދީ ޒަމާނެއް ފަށައިގަނެވިދާނެ. މިއީ އުފާވެރި ދަތުރެއް ފަދަ ކަމެއް އަދި މިދަތުރު ފެށުމަށް ކެތްމަދުވެފައި" މަރިޔަމް އިޝްރާން އަލީ ޒަރީފް، ޓީމްގެ މެމްބަރ.

މި ޗެލެންޖް ރަސްމީކޮށް އިއުލާނުކުރުމާއެކު ޓީމް ހޮވުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވަނީ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. ހިރާ ސްކޫލުގެ ޓީމެއް ހޮވާފައި ވަނީ ވިމެން އިން ޓެކް މޯލްޑިވްސް އިން އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުމަށް ގޮވާލުމުން ލިބުނު ތަރުހީބަށް ބަލައިގެންނެވެ. އޭގެ ފަހުން އެ ހިރާ ސްކޫލްގެ ވަނީ ފަސްޓް ގްލޯބަލް ޓީމަށް ހުށަހަޅައިފަ އެވެ. މި ޝަރަފުވެރި ޕްލެޓްފޯމުގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރުމަށް އައްޑޫ ހިރާ ސްކޫލްގެ ޓީމް ވަނީ ތައްޔާރުވެފައެވެ.

މިއަހަރު ރާއްޖޭގެ ޓީމަށް އިރުޝާދު ދެއްވާނީ ވިމެން އިން ޓެކް މޯލްޑިވްސް މެންޓަރ، ރޮބޮޓިކްސް ޓީޗަރު އައިޝަތު ނައުރާ ނަސީމް އަދި ހިރާ ސްކޫލްގެ ސްޓެމް ޓީޗަރު ފާތިމަތު އަފާފް ހުސައިންއެވެ. މީގެ އިތުރުން މިދާއިރާގެ ފަންނީ މީހުންގެ ލަފާ މިޓީމްއަށް ލިބެއެވެ.

2018 ވަނަ އަހަރުގައި މެކްސިކޯގައި ބޭއްވި ފަރސްޓް ގްލޯބަލް ޗެލެންޖުގައި ބޭއްވި މުބާރާތުން ދެވަނަ ރާއްޖޭގެ ޓީމުންވަނީ ހޯދާފައެވެ.

ފަސްޓް ގްލޯބަލް އިން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ސައިންސާއި ޓެކްނޮލޮޖީ އަކީ އެހެން ކުޅިވަރުތަކެކޭ އެއްފަދައިން ހިތްގައިމު ކުޅިވަރަކަށް ހަދައިގެން ދުނިޔޭގެ ދެ ބިލިއަން ޒުވާނުންނަށް ސްޓެމް ދާއިރާއިން ކުރިއަށް ދިއުމަށް ހިތްވަރު ދީ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕްލެނެޓަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް އެންމެން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރާ ލީޑަރުންނަށް ވެވިދާނެ އެވެ.

ފަސްޓް ގްލޯބަލްއާ ގުޅިގެން ވިމެން އިން ޓެކް މޯލްޑިވްސް އިން އަންނަނީ ދިވެހި ދަރިވަރުންނަށް ސްޓެމް ދާއިރާގައި އޮތް ފުރުސަތުތައް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ.

ފަސްޓް ގްލޯބަލް އަކީ ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ތިބި ދަރިވަރުންނަށާއި ޒުވާނުންނަށް ސްޓެމް އެޑިއުކޭޝަނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގާ އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާއެކެވެ.

ވިމެން އިން ޓެކް މޯލްޑިވްސްގެ އުންމީދަކީ ރާއްޖޭގެ ދަރިވަރުންނަށް، ޚާއްޞަކޮށް އަންހެން ކުދިންނަށް، ޓެކް އިންޑަސްޓްރީގައި އުޖާލާކުރުމުގެ ފުރުޞަތުތައް ފަހިކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްކޮށްދިނުމެވެ. ކުދިންގެ ޤާބިލުކަން އިތުރުކޮށް، ޓެކްނޮލޮޖީއަށް ފޯކަސްކޮށްގެން، ބައިނަލްއަޤްވާމީ މައިދާނުގައި ވެސް ދިވެހިރާއްޖެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ،އަދި ރާއްޖޭގެ މިހާރުގެ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ހުނަރާއި، މުސްތަޤްބަލުގައި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ހުނަރު އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް އަބަދުވެސް ކުރަމުންދާނެއެވެ.

މިއަހަރު ރާއްޖޭގެ ޓީމަށް ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިން އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ)އާއި ރާއްޖޭގެ އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް ކޮމްޕެނީގެ އެހީތެރިކަން ލިބިފައިވެއެވެ.

ޓީމް މޯލްޑިވްސް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ދަތުރުގެ އެންމެ ފަހުގެ އަޕްޑޭޓްތަކާއި ފުރަތަމަ ގްލޯބަލް ޗެލެންޖް 2023 އާ ގުޅޭ ތަފްސީލް ފަސްޓްގްލޯބަލް ޗެލެންޖު ޕޭޖް އަދި ހުރާ ސްކޫލް އަދި ވިމެންއިންޓެކް ގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ އިން ލިބޭނެއެވެ.


ވިމެން އިން ޓެކް މޯލްޑިވްސް

ވިމެން އިން ޓެކް މޯލްޑިވްސް

ސައިންސާއި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާގައި އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވައި މިދާއިރާގައި އަންހެނުންނަށް ހުރި ފުރުސަތުތައް އަންގައިދީ ހޭލުންތެރިކުރުވައި، އީޖާދީ އުފެއްދުންތައް އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ޖަމްއިއްޔާއެއް

ޓެކްނޮލޮޖީ ހަބަރާއި ލިޔުން ހޮޅުއަށިތަކަށް.

ލޯތްބާއެކު ދިވެހިން އުފައްދާފައިވާ އުފެއްދުމެއް.