ކްރޯމްއިން ހިސްޓްރީ އަށް އަމާޒުކޮށްގެން އިޝްތިހާރުކުރަނީ

އަޙްމަދު ދާއޫދު 22 ސެޕްޓެމްބަރު 2023

ގޫގުލް ކްރޯމް، ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ ބްރައުޒާ ހިސްޓްރީގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޓާގެޓެޑް އިޝްތިހާރުތަކެއް ގޫގުލްއިން ތަޢާރަފް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ.

ކްރޯމް އިން އަންނަނީ މި އިޝްތިހާރުތައް ތަންފީޒު ކުރުމަށް ރާވާފައިވާ ޕްލޭންތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ބާރު އަޅަމުންނެވެ. މިކަން އިއުލާނުކޮށްފައި މިވަނީ ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ޕްރައިވެސީ ދަމަހައްޓައި، އިޝްތިހާރުކުރުމުގެ ތަޖުރިބާ އިތުރުކުރުމަށް ޓެކް ކުންފުނިން ކުރަމުންދާ ފުޅާ މަސައްކަތުގެ ދަށުންނެވެ.

ޓެކް ޓައިޓަންގެ ޕްރައިވެސީ ސޭންޑްބޮކްސް ޕްރޮޖެކްޓްގައި ހިމެނޭ ގޫގުލްގެ ޓޮޕިކްސް އޭޕީއައި އަށް ތާއީދު ކުރުން ހިމެނޭ ކްރޯމް 115 ޖުލައި މަހު ރިލީޒްކުރި ހިސާބުން ފެށިގެން މި ފަންކްޝަނަލިޓީ އިއުލާނުކުރާ ޕޮޕްއަޕެއް ބައެއް މީހުންނަށް އަންނަނީ ފެންނަމުންނެވެ.

މަޑުމަޑުން ތައާރަފްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ މި ފީޗާގެ ސަބަބުން ގޫގުލްގެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ޑޭޓާ އެނަލިޓިކްސް ގާބިލުކަން ބޭނުންކޮށްގެން ޕާސަނަލައިޒްޑް އިޝްތިހާރުތައް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދެ އެވެ. ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ ކުރީގެ ބްރައުޒިން ބިހޭވިއާތައް އެނަލައިޒްކޮށްގެން ކްރޯމްގެ އަމާޒަކީ މާ ގުޅޭ އަދި ހިތްގައިމު އިޝްތިހާރުތައް ދައްކާލުމެވެ. މިއީ ޑިޖިޓަލް އިޝްތިހާރުގެ ކުރިއަރަމުން އަންނަ މަންޒަރަށް ސީދާ އިޖާބަދިނުމުގެ ގޮތުން، ޔޫޒަރ ޕަރސަނަލައިޒޭޝަން ގެ މައިގަނޑު ދައުރެއް އަދާކުރާ ފިޔަވަޅެކެވެ.

މި މަސައްކަތުގައި ޕްރައިވެސީއަކީ އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދޭ ކަމެއް ކަމަށް ގޫގުލް އިން ފާހަގަކުރެ އެވެ. ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ ޑޭޓާ ހިމާޔަތްކުރުމަށް ޓަކައި ތަފާތު ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް އެ ކުންފުނިން ވަނީ ރާވާފަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ ޑިވައިސްތަކުގައި އަމިއްލަ މައުލޫމާތު ބެހެއްޓުމަށް އޮން ޑިވައިސް ޕްރޮސެސިން ބޭނުންކުރުމާއި، އެނޮނިމައިޒޭޝަން ޓެކްނިކްސް ބޭނުންކުރުމާއި، ޑޭޓާ އާއި އިޝްތިހާރު ސެޓިންގެ މައްޗަށް އިތުރަށް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުން ހިމެނެ އެވެ. އަދި ޕާސަނަލައިޒްޑް އިޝްތިހާރުން މުޅިން ވަކިވުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް ކަސްޓަމަރުންނަށް އޮންނާނެ އެވެ.

މިކަމުގެ ސަބަބުން ޕްރައިވެސީއަށް ވަކާލާތުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި އޮތް ކަންބޮޑުވުން ތަކާއި، ޑޭޓާ ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމާއި އޮންލައިން ޕްރައިވެސީ ގެއްލޭނެ ކަމުގެ ބިރު ނެތިގެން ދާނެއެވެ. ނަމަވެސް ފާޑުކިޔާ ފަރާތްތަކުން ބުނަނީ ޕްރައިވެސީ ސޭފްގާޑްތައް ހުރި ނަމަވެސް، އިޝްތިހާރުގެ ބޭނުމަށް ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ ބްރައުޒިން ހިސްޓްރީއެއް އެއްކޮށް އެނަލިސިސް ކުރުމަކީ އަދިވެސް ނުރައްކާވެދާނެ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

މި ކަންބޮޑުވުންތަކާ ގުޅިގެން ގޫގުލް އިން ބުނީ ދެފުށް ފެންނަ ގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށާއި އިޝްތިހާރު ކުރުމަށް އެ މީހުންގެ ޑޭޓާ ބޭނުންކުރާ ގޮތުގެ ސާފު ތަފްސީލު ތައް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އެ ކުންފުނީގެ އިޝްތިހާރުކުރުމުގެ އުސޫލުތައް ޕްރައިވެސީ ގަވައިދުތަކާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރޭތޯ ބެލުމަށް ރެގިއުލޭޓަރުންނާއި އިންޑަސްޓްރީ ގްރޫޕްތަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވެސް އެ ކުންފުނިން ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ.

ގޫގުލް ކްރޯމްގެ މި ފިޔަވަޅަކީ ޑިޖިޓަލް އެޑްވަޓައިޒިން އިންޑަސްޓްރީގައި ޓާގެޓެޑް އިޝްތިހާރުތައް އިތުރުވަމުން އަންނަ ފުޅާ ޓްރެންޑެއްގެ ދަށުން އެޅި ފިޔަވަޅެކެވެ. މީގެ އިތުރުން ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް މިހާރަށްވުރެ ޕާސަނަލައިޒްޑް އޮންލައިން އެކްސްޕީރިއަންސެއް ލިބޭނެ ކަމަށް ވައުދުވެފައިވާއިރު، ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ޕްރައިވެސީ އާއި ޓެކް ކުންފުނިތަކާއި އިޝްތިހާރުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އިގްތިސާދީ މަސްލަހަތާ ދެމެދު އޮތް ބެލެންސްއާ މެދު މިހާރު ހިނގަމުންދާ ބަހުސަށް ވެސް އަލިއަޅުވާލާފައިވެ އެވެ.

މި އާ ފީޗާ ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ވަރަކަށް، ގޫގުލް ކްރޯމް ބޭނުންކޮށްގެން ވެބް ބްރައުޒް ކުރާއިރު ދިމާވާ އިޝްތިހާރުތަކަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ފެންނާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރެވޭނެ އެވެ. މި ބަދަލުތަކަށް އާންމުން އިޖާބަދޭނީ ކިހިނެއްތޯ އާއި ޓާގެޓެޑް އިޝްތިހާރުތަކުގެ ފައިދާ ބަލައިގަންނާނެތޯ ނުވަތަ އޮންލައިން ޕްރައިވެސީއާ މެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުން ގެންދާނެތޯ ބަލަން ޖެހެ އެވެ.

އަޙްމަދު ދާއޫދު

އަޙްމަދު ދާއޫދު

ބިނާކުރަނިވި ޚިޔާލުތަކާއެކު ލިޔުންތެރިކަމަށް އުފަލާއެކު މަރުޙަބާ ކިޔަމެވެ.

ޓެކްނޮލޮޖީ ހަބަރާއި ލިޔުން ހޮޅުއަށިތަކަށް.

ލޯތްބާއެކު ދިވެހިން އުފައްދާފައިވާ އުފެއްދުމެއް.