ގޫގަލް އިން މިލިއަނެއްހާ ޖީމެއިލް އެކައުންޓް ޑިލީޓް ކުރަނީ

އަޙްމަދު ދާއޫދު 11 ނޮވެމްބަރު 2023

ގޫގަލް އިން ޑިސެމްބަރު މަހު އެތައް މިލިއަން އިންއެކްޓިވް ނުވަތަ މިހާރު ބޭނުން ނުކުރާ ޖީމެއިލް އެކައުންޓްތައް ޑިލީޓް ކުރަން ނިންމައިފި ކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެފިއެވެ.

2022 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުން ފެށިގެން ބޭނުން ނުކޮށްހުރި އެތައް މިލިއަން ޖީމެއިލް އެކައުންޓްތައް ޑިލީޓް ކުރާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ގޫގަލް އިން ވަނީ ދީފަ އެވެ. އެކައުންޓް ހޯލްޑަރުންނަށް ގޫގަލް އިން ފޮނުވި އީމެއިލްގައި ބުނެފައި ވަނީ ދެ އަހަރު ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވަންދެން އެކްޓިވްވެފައި ނުވާ ޖީމެއިލް އެކައުންޓެއްނަމަ ސިސްޓަމުން ނައްތާލާނެ ކަމަށެވެ.

އިންއެކްޓިވް އެކައުންޓްތަކަކީ އީމެއިލް ލިބުން ނުވަތަ ލިޔުންތައް ފޮނުވުން ފަދަ އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ހިނގާފައި ނުވާ ނުވަތަ ހިނގާފައި ނުވާ އެކައުންޓްތަކެވެ. ގޫގަލް އިން ބުނީ އަމާޒަކީ ސްޓޯރޭޖް ސްޕޭސް ހުސްކޮށް އެކައުންޓްތައް އެކްޓިވްކޮށް ބެހެއްޓުން ކަމަށެވެ.

މިކަމުގެ ސަބަބުން އެތައް މިލިއަން އެކައުންޓަކަށް އަސަރުކުރާނެ ކަމަށް ޓެކް ކުންފުނިން އަންދާޒާ ކުރި ނަމަވެސް ސީދާ އަދަދެއް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. ގޫގަލްއިން ބުނީ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ މުއްދަތުގެ ކުރިން އެކައުންޓް ހޯލްޑަރުން ލޮގިންވުމަށް ގޫގަލް އިން ފުރުޞަތު ދޭނެކަމަށެވެ. އަދި އެމުއްދަތުގެ ކުރިން ލޮގިން ވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ހަރަކާތެއް ހިންގައިފިނަމަ އެ އެކައުންޓެއް ޑިލީޓް ނުކުރާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަންވެސް އެކުންފުނިން ދެއެވެ.

މިއީ ގޫގަލް އިން އެކްޓިވް އެކައުންޓްތައް ނައްތާލި ފުރަތަމަ ފަހަރެއް ނޫނެވެ. ސްޓޯރޭޖް ކެޕޭސިޓީ އޮޕްޓިމައިޒް ކުރުމަށް އެ ކުންފުނިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ދަށުން 2019 ވަނަ އަހަރާއި 2021 ވަނަ އަހަރު އެ ކުންފުނިން ވަނީ އެތައް މިލިއަން އެކައުންޓެއް ޑިލީޓްކޮށްފަ އެވެ.

އެކައުންޓްތައް އެކްޓިވްކޮށް ބަހައްޓަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ މުއްދަތުގެ ކުރިން ޖީމެއިލްއަށް ލޮގިން ކުރެވޭނެ އެވެ. އަދި އެކައުންޓްތައް ކުއްލިއަކަށް ޑިލީޓްވެއްޖެ ނަމަ ޑޭޓާ އާކައިވްޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެ އެވެ. ގޫގަލްގެ ސަޕޯޓް ޕޭޖުތަކުން އެކައުންޓް ޑޭޓާ ޑައުންލޯޑް ކުރުމަށް އިރުޝާދު ދެއެވެ.

ގޫގަލްއަކީ 1998 ވަނަ އަހަރު ސްޓެންފޯޑް ޔުނިވާސިޓީގެ ދެ ދަރިވަރުން ކަމަށްވާ ލެރީ ޕޭޖާއި ސާގޭ ބްރިން އެ ކުންފުނި އުފައްދައި ދުނިޔޭގެ މައުލޫމާތުތައް ތަރުތީބުކޮށް، ޔުނިވާސަލްކޮށް އެކްސެސިބަލް އަދި ބޭނުންތެރި ބަޔަކަށް ހެދުމުގެ މަގްސަދުގައި ފެށި ހިތްގައިމު ދަތުރެކެވެ. އެމީހުން އުފެއްދި ބްރެކްތްރޫ ސާޗް އިންޖީނަކީ އިންޓަނެޓުން މީހުން މައުލޫމާތު ހޯދާ ގޮތް ވަރަށް އަވަހަށް އިންގިލާބީ ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްދިން އިންޖީނެކެވެ.

ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި ގޫގަލް އިން ވަނީ އެ ކުންފުނީގެ އޮފާތައް ފުޅާކޮށް، ޖީމެއިލް، ގޫގަލް މެޕްސް އަދި ގޫގަލް އާތު ފަދަ އުފެއްދުންތަކާއި ހިދުމަތްތައް ތައާރަފްކޮށްފަ އެވެ. އެ ކުންފުނިން 2004 ވަނަ އަހަރު އާންމުކުރި އިރު، މިއީ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކާމިޔާބީއެކެވެ.

އިނޮވޭޝަނަށް އަހައްމިއްޔަތުކަން ދީގެން ގޫގަލް މޮބައިލް އިންޑަސްޓްރީއަށް ނުކުތީ މިހާރު ބާރުގަދަ އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމެއް ކަމަށްވާ އެންޑްރޮއިޑް ތަރައްގީކުރުމާ އެކު އެވެ. 2006 ވަނަ އަހަރު ޔޫޓިއުބް ފަދަ އިކުއިޒިޝަންތަކުގެ ސަބަބުން ޑިޖިޓަލް ދުނިޔޭގައި އޭގެ ނުފޫޒު އިތުރަށް ހަރުދަނާވެގެން ދިޔައެވެ.

މިއަދު ގޫގަލް އަކީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ކުންފުންޏަށް ވާއިރު، ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި އިންފޮމޭޝަން އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީއާ މުއާމަލާތްކުރާ ގޮތް ބައްޓަންކޮށް، ކުރިއެރުމާއި ފުޅާކުރުމާއި އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ މުއްސަނދި ތާރީހެއް އެކުންފުނީގައި އޮތްކަން ދައްކުވައިދެއެވެ.

އަޙްމަދު ދާއޫދު

އަޙްމަދު ދާއޫދު

ބިނާކުރަނިވި ޚިޔާލުތަކާއެކު ލިޔުންތެރިކަމަށް އުފަލާއެކު މަރުޙަބާ ކިޔަމެވެ.

ޓެކްނޮލޮޖީ ހަބަރާއި ލިޔުން ހޮޅުއަށިތަކަށް.

ލޯތްބާއެކު ދިވެހިން އުފައްދާފައިވާ އުފެއްދުމެއް.