އިންޓަނެޓް އުފެއްދީ އަސްލު ކާކުހެއްޔެވެ؟

އަޙްމަދު ދާއޫދު 18 ނޮވެމްބަރު 2023

އިންޓަނެޓްގެ ޖަޒުބާތީ ތާރީޚް އޮޅުން ފިލުވުމަކީ، ލައިޓް ބަލްބާއި ޓެލެފޯން ފަދަ އެހެން ޓްރާންސްފޯމޭޓިވް އުފެއްދުންތަކެކޭ އެއްފަދައިން ގޮންޖެހުންބޮޑު ކަމެކެވެ. މި އާދަޔާ ޚިލާފު އުފެއްދުމުގެ ފަހަތުގައި ވަނީ އެންމެ ބޭފުޅެއްގެ އިތުރުން އެތައްބައެއްގެ އަގުހުރި ހިއްސާއާއި މުހިންމު ވަގުތުކަން އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހެއެވެ. އެގޮތުން އެތައް ސައިންސްވެރިންނާއި އުފެއްދުންތެރިން ވަނީ އިންޓަނެޓްގެ ކުރިއެރުމުގައި މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކޮށްފައެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި ޓިމް ބާނާސް-ލީ، ޕޯލް ބަރަން، ލޯރެންސް ރޮބާޓްސް، ޖޭސީއާރް ލިކްލިޑާ، ލިއޮނާޑް ކްލެއިންރޮކް، ވިންޓަން ސެފް، ރޮބަޓް ކާން ފަދަ ނަންތައް ހިމެނެ އެވެ. މިއީ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގޭ އިންޓަނެޓަށް މަގު ފަހިކޮށްދިން ތަފާތު ވިސްނުންތަކުގެ ފަހަތުގައިވާ ފަޚުރުވެރި ނަންތަކެކެވެ.

ޓިމް ބާނަރސް-ލީ: ދަ އާކިޓެކްޓް އޮފް ދަ ވޯލްޑް ވައިޑް ވެބް

އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ސައިންޓިސްޓް ޓިމް ބާނަރސް-ލީ އަކީ އިންޓަނެޓްގެ އަސާސީ މާއްދާއެއް ކަމުގައިވާ ވޯލްޑް ވައިޑް ވެބް އުފެއްދެވި ފަރާތެވެ. 1989 ވަނަ އަހަރުގެ މާޗް މަހު ސަރންގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނިކޮށް މި ޚިޔާލު ހުށަހެޅުއްވި ބާނަރސް-ލީ ވަނީ ވޯލްޑް ވައިޑް ވެބް ބިނާކުރުމަށް ހައިޕަރޓެކްސްޓް މާކަޕް ލެންގުއޭޖް (އެޗްޓީއެމްއެލް) ފަދަ ސިސްޓަމްތައް އުފައްދަވާފައެވެ. އިންޓަނެޓާ އިދިކޮޅަށް ތަފާތު ނަމަވެސް، ވޯލްޑް ވައިޑް ވެބް އަކީ އިންފޮމޭޝަން މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކޮށް، ހައިޕަޓެކްސްޓް އަދި ކުރިން ހުރި އިންޓަނެޓް ސްޓްރަކްޗާތައް މި ސިސްޓަމުން ގުޅުވާލަ ދެއެވެ. ވެބް ބްރައުޒާ އުފައްދައި 1990 ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ ވެބްސައިޓް އުފެއްދި ބާނާސް-ލީ ވަނީ އިންޓަނެޓް ތަރައްގީކުރުމުގެ އެއްބާރުލުން ދިނުމުގެ ސިފައަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވާފައެވެ.

ޖޭސީއާރް ލިކްލިޑާ: ދަ ވިޝަނަރީ ސައިކޮލޮޖިސްޓް

އޮގަސްޓް 1962 ގައި އެމެރިކާގެ ސައިކޮލޮޖިސްޓް އަދި ކޮމްޕިއުޓާ ސައިންޓިސްޓެއް ކަމަށްވާ ޖޭސީއާރް ލިކްލިޑާ ވަނީ "ގެލެކްޓިކް ނެޓްވޯކް" ކޮންސެޕްޓް ކޮށްފަ އެވެ. މެމޯތަކުގައި ތަފްޞީލުކޮށް ލިޔުއްވާފައިވާ އޭނާގެ ތަޞައްވުރުގައި، ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ގުޅިފައިވާ ނެޓްވޯކެއް ގެނައުމުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅުއްވިއެވެ. އެމެރިކާގެ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޑިފެންސް އެޑްވާންސްޑް ރިސާޗް ޕްރޮޖެކްޓްސް އެޖެންސީ (ޑާޕާ) ގައި ހުންނެވި އިރު، ލިކްލިޑާ ވަނީ އޭނާގެ ކޮންސެޕްޓް ހަގީގަތަކަށް ހެދުމަށް ފަހުގެ ބޭފުޅުންނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާފަ އެވެ.

ލިއޮނާޑް ކްލެއިންރޮކް: ޕެކެޓް-ސްވިޗިން ޕަޔޯނިއަރ

އެމެރިކާގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ސައިންޓިސްޓް ލިއޮނާޑް ކްލެއިންރޮކް ޕެކެޓް ސްވިޗިންގެ ކޮންސެޕްޓް ތައާރަފްކުރީ 1961 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. އޭނާގެ ތިއަރީގައި ހުށަހެޅުއްވީ މައުލޫމާތުގެ "ޕެކެޓް" މެދުވެރިކޮށް ކޮމްޕިއުޓަރުތަކުން މުއާމަލާތް ކުރާ އޮންލައިން ނެޓްވޯކެއް އުފެއްދުމަށެވެ. 1965 ވަނަ އަހަރު އެމްއައިޓީގެ ލިންކަން ލެބްގެ ކޮމްޕިއުޓަރުތަކުން މުއާމަލާތް ކުރީ މި ގްރައުންޑްބްރޭކިން މެތަޑް ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ.

ޕައުލް ބަރަން: ލާމަރުކަޒީ ކޮމިއުނިކޭޝަން ނެޓްވޯކް

ޕޮލެންޑަށް ނިސްބަތްވާ އެމެރިކާގެ އިންޖިނިއަރު ޕޯލް ބަރަން ވަކާލާތު ކުރެއްވީ ސެންޓްރަލް ކޮމާންޑް ޕޮއިންޓެއް ނެތް މުވާސަލާތީ ނެޓްވޯކަކަށެވެ. 1960 ގެ އަހަރުތަކުގައި އެމެރިކާގެ ވައިގެ އަސްކަރިއްޔާއާ ގުޅިގެން ރޭންޑްގައި ބޭއްވި ބަރަންގެ މަސައްކަތަކީ ނެޓްވޯކް އެކްސެސް ޕޮއިންޓްތަކަށް މިނިވަންކަމާ އެކު މުއާމަލާތް ކުރެވޭނެ ރެސިލިއަންޓް މެތަޑެއް އުފެއްދުމެވެ.

ލޯރެންސް ރޮބާޓްސް: އާކިޓެކްޓް އޮފް އާޕަނެޓް

ޑާޕާގެ ޗީފް ސައިންޓިސްޓެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ލޯރެންސް ރޮބަޓްސް ވަނީ ޕޯލް ބަރަން އާއި ލިއޮނާޑް ކްލެއިންރޮކްގެ ވިސްނުމާ އެކު "އެޑްވާންސްޑް ރިސާޗް ޕްރޮޖެކްޓްސް އެޖެންސީ ނެޓްވޯކް" (އާޕާނެޓް) ތަރައްގީ ކުރުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފަ އެވެ. 1967 ވަނަ އަހަރު ޝާއިއުކުރި އާޕާނެޓް ކޮމްޕިއުޓަރ ނެޓްވޯކްގެ ބްލޫޕްރިންޓަކަށް ވެގެން ދިޔައީ 1969 ވަނަ އަހަރު އެންމެ ފުރަތަމަ ފޮނުވި މެސެޖާއެކުއެވެ.

ވިންޓް ސަރފް އެންޑް ރޮބަޓް ކާން: ޓީސީޕީ/އައިޕީ އާކިޓެކްޓްސް

"ޓްރާންސްމިޝަން ކޮންޓްރޯލް ޕްރޮޓޮކޯލް އެންޑް އިންޓަނެޓް ޕްރޮޓޮކޯލް" (ޓީސީޕީ/އައިޕީ) އުފެއްދުމުގެ ކްރެޑިޓް ލިބިފައިވަނީ ވިންޓް ސަރފް އާއި ރޮބަޓް ކާން އަށެވެ. 1974 ވަނަ އަހަރު ތައާރަފްކުރި ޓީސީޕީ/އައިޕީ މެދުވެރިކޮށް ކޮމްޕިއުޓަރުތަކަށް އެކި ނެޓްވޯކްތަކުގައި މުއާމަލާތް ކުރެވޭނެ އެވެ. 1983 ވަނަ އަހަރު ޓީސީޕީ/އައިޕީއަށް ރަސްމީކޮށް ބަދަލުވުމަކީ އިންޓަނެޓްގެ ތާރީހުގައި، ކްރޮސް ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އާއި ޑޮމެއިން ނޭމް ސިސްޓަމް (ޑީއެންއެސް) ގާއިމުކުރި މުހިންމު ދަނޑިވަޅެކެވެ.

ވިސްނުންތެރިންގެ މި އެކުވެރި ގުޅުމުގެ ސަބަބުން އިންޓަނެޓް، މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ބަރޯސާވާ، ގުޅިފައިވާ މައުލޫމާތުގެ ޖަޒުބާތީ، ގުޅިފައިވާ ވެބްއަކަށް ވަނީ ބައްޓަންވެފަ އެވެ. ތަފާތު ކޮންޓްރިބިއުޝަންތައް ދެނެގަތުމުން އިންޓަނެޓް ވުޖޫދަށް ގެނައުމަށް އެންމެން ގުޅިގެން ކުރި މަސައްކަތުގެ އަގު މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަޒަންކުރެވޭނެ އެވެ.

އަޙްމަދު ދާއޫދު

އަޙްމަދު ދާއޫދު

ބިނާކުރަނިވި ޚިޔާލުތަކާއެކު ލިޔުންތެރިކަމަށް އުފަލާއެކު މަރުޙަބާ ކިޔަމެވެ.

ޓެކްނޮލޮޖީ ހަބަރާއި ލިޔުން ހޮޅުއަށިތަކަށް.

ލޯތްބާއެކު ދިވެހިން އުފައްދާފައިވާ އުފެއްދުމެއް.