ވާދަވެރި ބްރައުޒާތައް ޔޫޓިއުބުން ތްރޮޓްލް ކުރަނީ

އަޙްމަދު ދާއޫދު 21 ނޮވެމްބަރު 2023

ކްރޯމް ފިޔަވައި އެހެން ބްރައުޒާތަކުން ޔޫޓިއުބް ވީޑިއޯ ލޯޑްކުރާއިރު، ލަސްވަމުން ދާކަމަށާއި، އެއީ ޔޫޓިއުބުން ގަސްތުގައި ކުރާ ކަމެއްކަމަށް ބުނެ ވާދަވެރި ބްރައުޒާތަކަށް ސްލޯކޮށް، އިހާނެތިކޮށް ކަންތައް ކުރާކަމުގެ ބޮޑު ތުހުމަތެއް ޔޫޓިއުބަށް ކޮށްފިއެވެ.

ފަޔާފޮކްސް އާއި އެޖްގައި ވީޑިއޯ ލޯޑް ކުރާއިރު ފަސް ސިކުންތާ ހަމައަށް ލަސްވާ ކަމަށް ބުނެ ބައެއް ފަރާތްތަކުން މިހާރުވަނީ ޔޫޓިއުބަށް ޝަކުވާވެސް ހުށަހަޅާފައެވެ. އެފަދަ ޔޫޒަރުން ތުހުމަތުކުރާ ގޮތުގައި އެކްސްޓެންޝަން ނުވަތަ އެޑް-ބްލޮކަރެއް ބޭނުން ނުކުރިޔަސް ޔޫޓިއުބް ވީޑިއޯ ލެގް ވެއެވެ.

މި މައްސަލައިގެ އަސަރު ކުރަނީ ހަމައެކަނި ގޫގުލް ކްރޯމް ނޫން ބްރައުޒާތަކަށެވެ. އޭގެ ހެއްކަކީ ކްރޯމް ނަކަލުކުރުމަށް ބްރައުޒާ އައިޑީ ސެޓިންތައް ބަދަލުކުރުމުން އެއްވެސް ސްލޯ ކަމެއްނެތި ބަރާބަރަށް ޔޫޓިއުބް ލޯޑުވާތީއެވެ. މިކަމުން އެނގެނީ ޔޫޓިއުބުން ވާދަވެރި ބްރައުޒާތައް އިންދަޖައްސާލުމަށް ރާވައިގެން މަސައްކަތް ކުރާ ކަމެވެ.

ފާޑުކިޔާ ފަރާތްތަކުން ބުނަނީ ހަގީގަތުގައި ކްރޯމް ނޫން ބްރައުޒާތަކުގައި ދޭ ހިދުމަތްތައް ސިލެކްޓިވްކޮށް ހަލާކުކޮށްލުމަކީ ޢާއްމު އުޞޫލުތަކާއި، ވާދަވެރި ވިޔަފާރިއެއްގައި ކޮށްގެންވާނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށެވެ. އަނެއް ބަޔަކު ބުނަނީ އެކަމަކީ ޔޫޓިއުބުން ވަކި މަގްސަދެއްގައި ކުރާ ކަމެއްތޯ ނުވަތަ ޓެކްޓިކެއްތޯ ނުވަތަ ޓެކްނިކަލް މައްސަލައެއްތޯ ސާފުކޮށްދޭން ޖެހޭކަމަށެވެ.

ޔޫޓިއުބް ފަދަ ބާރުގަދަ ޕްލެޓްފޯމްތައް ކޮންޓްރޯލްކޮށްގެން ވެބް ސްޓޭންޑަޑްތަކުގެ މައްޗަށް ގޫގުލް އިން ފޯރުވާ ނުފޫޒު މި ހާލަތުން ފާހަގަކުރެ އެވެ.

މަޝްހޫރު އޮންލައިން ވީޑިއޯ ޕްލެޓްފޯމް، ކްރޯމް ވެބް ބްރައުޒާ އަދި ސާޗް އިންޖީން ކުންފުނި ގޫގުލް އަކީ އެއް ބެލެނިވެރި ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ އަލްފަބެޓް އިންކްގެ ބައެކެވެ. 2015 ވަނަ އަހަރު އުފެއްދި އަލްފަބެޓަކީ ޓެކްނޮލޮޖީ އާއި އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ބޮޑު ކުންފުންޏެކެވެ. ގޫގުލް އިން 2006 ވަނަ އަހަރު 1.65 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް ޔޫޓިއުބް ގަނެފައި ވަނީ ވީޑިއޯ ސައިޓަށް އެންމެ އަހަރެއް ވީއިރު އެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ގޫގުލް އަށް އޮންލައިން ވީޑިއޯ އަދި ޔޫޒަރ ޖެނެރޭޓެޑް ކޮންޓެންޓަށް މަގު ފަހިވެގެން ދިޔައީ އެ ކުންފުނީގެ ސާޗް އަދި އިޝްތިހާރުކުރުމުގެ ވިޔަފާރީގެ ކޮމްޕްލިމެންޓް ކުރުމަށެވެ.

ގޫގުލް އިން 2008 ވަނަ އަހަރު އިންޓާނަލްކޮށް ތައާރަފްކުރި ކްރޯމް އަކީ 2009 ވަނަ އަހަރު އާންމުކޮށް ނެރުނު ބްރައުޒާ އެކެވެ. ގޫގުލްގެ އޮފިޝަލް ވެބް ބްރައުޒާގެ ހައިސިއްޔަތުން ކްރޯމް އަކީ މިހާރު ދުނިޔޭގެ ޑެސްކްޓޮޕް ބްރައުޒާ މާކެޓް ހިއްސާގެ 60 އިންސައްތަ ހިއްސާކުރާ ކުންފުންޏެކެވެ.

ޔޫޓިއުބާއި ކްރޯމްގެ ކާމިޔާބީން ދައްކުވައިދެނީ މާސް މާކެޓް ކޮންސިއުމާ ޓެކްނޮލޮޖީގެ އުފެއްދުންތަކާއި ހިދުމަތްތައް އުފެއްދުމުގައި ގޫގުލްގެ އިޝްތިހާރުގެ އާމްދަނީ ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ގޫގުލްގެ ހުނަރެވެ.

އަލްފަބެޓްގެ ދަށުން މިލްކުވެރިކަން އެކުލެވިގެންވުމާއެކު، ޓެކްނޮލޮޖީއާއި ޔޫޒަރ ޑޭޓާ އަދި ކްރޮސް ޕްލެޓްފޯމް އިންޓަގްރޭޝަންގެ ގޮތުން ގޫގުލް، ޔޫޓިއުބް އަދި ކްރޯމްއާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން ވަނީ ޒަމާނާ އެއްގޮތަށް ވަރުގަދަވެފައެވެ.

އަޙްމަދު ދާއޫދު

އަޙްމަދު ދާއޫދު

ބިނާކުރަނިވި ޚިޔާލުތަކާއެކު ލިޔުންތެރިކަމަށް އުފަލާއެކު މަރުޙަބާ ކިޔަމެވެ.

ޓެކްނޮލޮޖީ ހަބަރާއި ލިޔުން ހޮޅުއަށިތަކަށް.

ލޯތްބާއެކު ދިވެހިން އުފައްދާފައިވާ އުފެއްދުމެއް.