ގޫގުލް ކްރޯމް އިން އެޑް ބްލޮކަރުތައް މަނާކުރަން ނިންމައިފި

އަޙްމަދު ދާއޫދު 24 ނޮވެމްބަރު 2023

ގޫގުލް ކްރޯމް ވެބް ބްރައުޒާގައި އިޝްތިހާރު ބްލޮކް ކުރުމުގެ ގާބިލްކަން ލިމިޓް ކުރުމަށް ގޫގުލް އިން ކުރިއަށް ދަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހު ން ފެށިގެންނެވެ. މެނިފެސްޓް ވީ3 ގެ ނަމުގައި ބްރައުޒާ އަޕްޑޭޓެއްގެ ދަށުން އަޅާފައިވާ މި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން އިޝްތިހާރު ބްލޮކް ކުރުމާއި ޕްރައިވެސީ އެކްސްޓެންޝަން ވަރަށް ބޮޑަށް ކުޑަވެގެންދާނެ އެވެ.

ގޫގުލް އިން ނެރުނު ބްލޮގް ޕޯސްޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މި ހަފުތާގައި މުއާމަލާތްކުރި ޓައިމްލައިންގައިވާ ގޮތުން މެނިފެސްޓް ވީ3 އެންމެ ފުރަތަމަ ޕްރީ-ސްޓޭބަލް އާލީ އެކްސެސް ކްރޯމް ވާޝަންތަކަށް ތައާރަފުކުރާނީ 2024 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގަ އެވެ. މީގެ ސަބަބުން މިހާރު ހުރި މެނިފެސްޓް ވީ2 ފޯމެޓް ބޭނުންކޮށްގެން އޮޓަމެޓިކުން ކަރަންޓް އެކްސްޓެންޝަންތައް ޑިސެބަލް ކުރެވޭނެ އެވެ. އެއަށްފަހު އަޕްޑޭޓް މަޑުމަޑުން ސްޓޭބަލް ކްރޯމް ވާޝަނަށް ރިލީޒްކުރާނީ ކަނޑައެޅިފައި ނުވާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގަ އެވެ.

ޕްރައިވެސީ އަށް ވަކާލާތުކުރާ ފަރާތްތަކާއި ބްރައުޒާ އެކްސްޓެންޝަން ޑިވެލޮޕަރުން އިންޒާރު ދީފައި ވަނީ މެނިފެސްޓް ވީ3 ގެ ސަބަބުން އިޝްތިހާރު، ޓްރެކިން އަދި މެލްވެއާ ބްލޮކަރުތަކުގެ އަސަރު ހުއްޓުވައި ބްރައުޒިންއަށް ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ ކޮންޓްރޯލް ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވާނެ ކަމަށެވެ. މިސާލަކަށް ގޫގުލް އިން ގެންދަނީ މި ޓޫލްތަކުން ބޭނުންކުރެވިދާނެ 30،000 ފިލްޓަރ ރޫލްސްގެ ހަރުކަށި ލިމިޓެއް އަޅަމުންނެވެ.

އިލެކްޓްރޯނިކް ފްރޮންޓިއާ ފައުންޑޭޝަން ފަދަ ފާޑުކިޔާ ފަރާތްތަކުން ބުނަނީ މެނިފެސްޓް ވީ3 އިން ޕްރައިވެސީ އާއި ސެކިއުރިޓީ ރަނގަޅު ކުރާ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތަކަކީ ވެސް އެއްވެސް އަސާސެއް ނެތް ވާހަކަތަކެއް ކަމަށެވެ. އެ މީހުން ބުނަނީ މި އަޕްޑޭޓްގެ ސަބަބުން ގޫގުލްގެ މަސްލަހަތު ވަރަށް ބޮޑަށް ފުއްދައިދެނީ އެ ކުންފުނީގެ އޮންލައިން އިޝްތިހާރު ވިޔަފާރީގެ ބްލޮކްތައް ނައްތާލައިގެން ކަމަށެވެ.

ކްރޯމްގެ ރެސްޓްރިކްޓެޑް "ޔޫބްލޮކް އޮރިޖިން ލައިޓް" ވާޝަން، ފަޔާފޮކްސް އާއި އެހެނިހެން ބްރައުޒާތަކުން އަދިވެސް އާބިޓްރަރީ ލިމިޓޭޝަނެއް ނާޅާ ފުލް، އަންލިމިޓެޑް ބްލޮކިން ކެޕޭސިޓީއާ އަޅާބަލާއިރު ދަށްވާނެ އެވެ. އެހެންކަމުން ކްރޯމް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުން ގޫގުލްގެ ބްރައުޒާ ދޫކޮށްލަން ޖެހިދާނެ ކަމަށް ބައެއް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

އިޝްތިހާރު ބްލޮކްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުޑަކުރުމުގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލާފައި މިވަނީ ގޫގުލްގެ އޮންލައިން އިޝްތިހާރުތަކުގެ ބާރު ގަދަކޮށް، އެންޓިކޮމްޕެޓިޓިވް ޕްރެކްޓިސްތަކާ ގުޅިގެން އެންޓިޓްރަސްޓް މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

އަޙްމަދު ދާއޫދު

އަޙްމަދު ދާއޫދު

ބިނާކުރަނިވި ޚިޔާލުތަކާއެކު ލިޔުންތެރިކަމަށް އުފަލާއެކު މަރުޙަބާ ކިޔަމެވެ.

ޓެކްނޮލޮޖީ ހަބަރާއި ލިޔުން ހޮޅުއަށިތަކަށް.

ލޯތްބާއެކު ދިވެހިން އުފައްދާފައިވާ އުފެއްދުމެއް.