ގޫގުލް 2030ގެ ކުރިން ކާބަން ފްރީ ކުންފުންޏަކަށް

އަޙްމަދު ނިޔާޒް 15 ސެޕްޓެމްބަރު 2020
ކޮމަންވޮއިސްގެ އެހީގައި މިލިޔުން ކިޔާލާ


ގޫގުލް އިން ބުނީ 2030 ލައިގަތުމުގެ ކުރިން ކާބަން ފްރީ ކުންފުންޏަކަށް ވާނެ ކަމަށެވެ. މާނަ އަކީ ޑީސަލާއި ޕެޓްރޯލް ފަދަ ވަސީލަތްތަކުން އުފައްދާ ކަރަންޓް ބޭނުންނުކުރާނެ ކަމެވެ.

ގޫގުލްގެ އޮފީސްތަކާއި ޑާޓާ ސެންޓަރުތަކުގައި ބޭނުންކުރަން އުފައްދާ ކަރަންޓްގެ ތަބީއަތަކީ ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ވަސީލަތްތަކަށް ހަދާނެ ކަމަށް ގޫގުލުން ބުނެ އެވެ. ޖައްވު ތަޣައްޔަރުވެ، ވައި ނުސާފުވާން މެދުވެރިވާ ވަސީލަތްތައް ދޫކޮށްލައި، އެއާ އެކު އުޅެން ފަސޭހަ މާއްދާތައް ބޭނުންހިފާނެ ކަމަށް ވެސް އެ ކުންފުނިން ބުނެ އެވެ.

ކާބަން ފްރީ ކުންފުންޏަކަށް ވުމަށްޓަކައި ގޫގުލް އިން އެންމެ ބޮޑަށް ހޭދަކުރާނީ އަތްވާއި ވައިން ކަރަންޓް އުފެއްދުމަށެވެ. ގޫގުލް އިން މި ސިނާއަތަށް އިންވެސްޓްކުރަމުން އަންނަތާ ވެސް ޒަމާންތަކެއް ވަނީ ވެފަ އެވެ.

އޭގެ ސަބަބުން ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުމެއް ނުލިބޭ ގޮތަށް، ކަނޑުގެ އޮއިވަރުން ކަރަންޓް އުފެއްދުމަކީ ވެސް ޓެކްނޮލޮޖީ ކުންފުނިތަކުން ދިރާސާކޮށް ތަރައްގީކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތެެކެވެ. އެހެންކަމުން، ބެލެވެނީ، ކާބަން ފްރީ ކުންފުންޏަކަށް ގޫގުލް މުޅިން ވާއިރު، ކަރަންޓް އުފެއްދުމަށް ތަފާތު ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކުރާނެ ކަމަށެވެ.

އޭގެ ސަބަބުން ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުމެއް ނުލިބޭ ގޮތަށް، ކަނޑުގެ އޮއިވަރުން ކަރަންޓް އުފެއްދުމަކީ ވެސް ޓެކްނޮލޮޖީ ކުންފުނިތަކުން ދިރާސާކޮށް ތަރައްގީކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތެެކެވެ. އެހެންކަމުން، ބެލެވެނީ، ކާބަން ފްރީ ކުންފުންޏަކަށް ގޫގުލް މުޅިން ވާއިރު، ކަރަންޓް އުފެއްދުމަށް ތަފާތު ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކުރާނެ ކަމަށެވެ.

އޭގެ ސަބަބުން ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުމެއް ނުލިބޭ ގޮތަށް، ކަނޑުގެ އޮއިވަރުން ކަރަންޓް އުފެއްދުމަކީ ވެސް ޓެކްނޮލޮޖީ ކުންފުނިތަކުން ދިރާސާކޮށް ތަރައްގީކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތެެކެވެ. އެހެންކަމުން، ބެލެވެނީ، ކާބަން ފްރީ ކުންފުންޏަކަށް ގޫގުލް މުޅިން ވާއިރު، ކަރަންޓް އުފެއްދުމަށް ތަފާތު ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކުރާނެ ކަމަށެވެ.


ޓެކްނޮލޮޖީ ހަބަރާއި ލިޔުން ހޮޅުއަށިތަކަށް.

ލޯތްބާއެކު ދިވެހިން އުފައްދާފައިވާ އުފެއްދުމެއް.