ގޫގަލް ޕިކްސެލް 6 ޕްރޯ : އެންމެ ބަގް ޕްރޯން ފްލެގްޝިޕް ފޯނު

ހަސަން ޒަޔާން 27 ޖޫން 2022

ގޫގަލްގެ ޕިކްސެލް 6 އަދި ޕިކްސެލް 6 ޕްރޯ، 2 ހައި އެންޑް ފްލެގްޝިޕްގެ މި ފޯނު ނެރުނު ފަހުން އެ ކުންފުނިތަކަށް ވަނީ އާދަޔާ ޚިލާފު މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިވެފަ އެވެ.

އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި ޑިސްޕްލޭ މައްސަލަތަކާއި، ކެމެރާގެ މައްސަލަތަކާއި، ފިންގަރޕްރިންޓް އަންލޮކް ކުރުން ލަސްވުމާއި، ގޯސްޓް ޑައިލް ކުރުމާއި، ސިގްނަލް ގެއްލުމާއި، ކޯލް އިންޓަރަޕްޝަން ފަދަ ކަންކަން ހިމެނެއެވެ. ހަގީގަތުގައި ބައެއް މީހުން މި ސްމާޓްފޯނަށް 2021 ވަނަ އަހަރު އެންމެ ގިނަ ބަގްސް ފެނުނު އެންޑްރޮއިޑް ފްލެގްޝިޕް ކަމަށް ވެސް ކިޔައެވެ.

ބަގްތަކާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކާއިރު ޕިކްސެލް ސްމާޓްފޯނުތަކަށް އިތުރު ސަމާލުކަމެއް ދޭކަން ފާހަގަކުރުން މުހިންމެވެ. މި ޑިވައިސްތަކުގައި ސާފު އެންޑްރޮއިޑް ބޭނުންކުރާތީ، ގިނަ ބަޔަކު އުންމީދު ކުރަނީ މި ޑިވައިސްތަކަކީ ފުރިހަމަ ޑިވައިސްތަކަކަށް ވާނެ ކަމަށެވެ. ހަމަގައިމުވެސް އެނގޭކަމަކީ، ހުރިހާ ސްމާޓްފޯނެއް ފަދައިން އެއީ ވެސް ފުރިހަމަ އެއްޗަކަށް ނުވެވޭނެއެވެ. އެހެން ސްމާޓްފޯނުތަކުގައި މި ބަގްތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ބަގްތައް ހުރި ނަމަވެސް ގިނަ މީޑިއާތަކުން ހަމައެކަނި އެކަންކަން ހައިލައިޓް ނުކޮށް، ހަމައެކަނި ހައިލައިޓް ކުރަނީ ޕިކްސެލް ފޯނުތަކެވެ.

ހަގީގަތުގައި ގޫގަލް ޕިކްސެލް 6 ޕްރޯ ބޭނުންކުރާ ބައެއް ފަރާތްތަކަށް އެއިން އެއްވެސް ބަގެއް ތަޖުރިބާކޮށްފައި ނުވާކަން އެނގުމަކީ ޝައުގުވެރިވާނެ ކަމެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ޕިކްސެލް 6 ޕްރޯގެ ބައެއް ބަގް ރިޕޯޓްތަކާއެކު، މިއީ 800 ޑޮލަރުގެ ޑިވައިސްއެއް ކަމަށް ގަބޫލުކުރަން ދައްޗެވެ. ފޯންއެރީނާ އިން ބުނާ ގޮތުގައި، "މިއީ އެންމެ ބަގް ޕްރޯން ހައި އެންޑް ފްލެގްޝިޕް"، އަދި މިހާރު ބައެއް ނެޓިޒަނުން ދަނީ ގޫގުލް ޕިކްސެލް 6 ޕްރޯއާ މެދު ރިފްލެކްޓް ކުރަމުންނެވެ. އަދި މި ސްމާޓްފޯނުގައި އާ ބަގެއް ވެސް ހުރި ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެ އެވެ.

ގޫގުލް ޕިކްސެލް 6 ޕްރޯ ކެމެރާ ޕީއޯވީ


ގޫގަލް ޕިކްސެލް 6 ޕްރޯގެ އެންމެ ފަހުގެ ބަގެއް

މިހާރުވަނީ ޕިކްސެލް 6 ޕްރޯ މޮޑެލް އެއާޕްލޭން މޯޑް އޮން ކުރުމަށްފަހު ފޮޓޯ ނަގާއިރު ފޯނު އޮޓޮމެޓިކުން ޝަޓް ޑައުން ވާ ބަގެއް ފެނިފައެވެ. މިކަން އެނގިގެން ދިޔަ ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައި ވަނީ ޓެސްޓު ކުރުމަށްފަހު ގޫގުލް ޕިކްސެލް 5 އަށް މި މައްސަލަ ދިމާނުވާ ކަމަށެވެ. ޕިކްސެލް 6 ޕްރޯގައި މި މައްސަލަ ދިމާވާ ސަބަބަކީ އެންބިއަންޓް ޓެމްޕަރޭޗަރ ދަށްވުމުން ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ.

އެ ރިޕޯޓުގައި އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ ގޫގުލް ޕިކްސެލް 6 ސީރީޒް ބޭނުންކުރާ ގިނަ މީހުން އެއާޕްލޭން މޯޑް އޮން ކުރުމަށްފަހު ފޮޓޯ ނުނަގާ ކަމަށެވެ. މިގޮތުން މިއީ ބޮޑު ބަގެއް ނޫން ކަމަށާއި ގިނަ ޔޫޒަރުންނަށް މިކަން ފާހަގަވެސް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ޑިވައިސްގެ އާންމު އޮޕަރޭޝަނަށް ވެސް އަސަރެއް ނުކުރާނެ އެވެ.

ހަސަން ޒަޔާން

ހަސަން ޒަޔާން

ގްރެފިކް ޑިޒައިނަރ، ޑިވެލޮޕާރ، ޓެކް ރިސާޗަރ

ޓެކްނޮލޮޖީ ހަބަރާއި ލިޔުން ހޮޅުއަށިތަކަށް.

ލޯތްބާއެކު ދިވެހިން އުފައްދާފައިވާ އުފެއްދުމެއް.