ރިންގް ޑޯރބެލް ވީޑިއޯ އެމޭޒަން އިން ފުލުހުންނާ ހިއްސާކުރަނީ

އަޙްމަދު ދާއޫދު 14 ޖުލައި 2022

2022 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 6 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެމޭޒަން އިން ވެރިފަރާތުގެ އިއުތިރާޒެއް ނެތި 11 ރިންގް ޑޯރބެލް ވީޑިއޯ، ލޯ އެންފޯސްމަންޓާ ނުވަތަ ފުލުހުންނާއި ހިއްސާކޮށްފައި ވާނެކަމަށް އެމޭޒަން އިން ބުނެފިއެވެ.

މި 11 ވީޑިއޯގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ވީޑިއޯއެއްގައި ވެސް އެމެޒޯންގެ ވައިސް ޕްރެޒިޑެންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ ބްރަޔަން ހިއުސްމަން ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެކުންފުނީގެ ރިންގް ޑޯރބެލް ސިސްޓަމަކީ މީހެއްގެ ފުރާނައަށް ނުރައްކާވެދާނެ ކަމުގެ ނުވަތަ ބޮޑު ޖިސްމާނީ އަނިޔާއެއް ލިބިދާނެ ކަމުގެ ބިރު އޮތުމުން ހެޔޮ ނިޔަތުގައި ކަނޑައެޅި އަޒުމެއް ކަމަށެވެ.

ރިންގްގެ ވީޑިއޯ ޝެއާ ކުރުމަކީ އެމެރިކާގައި ގާނޫނު ތަންފީޒު ކުރާ އިދާރާތަކުން ހުށަހެޅި ކުއްލި މައުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ރިކުއެސްޓްތަކާ ގުޅިގެން އެމެޒޯން އިން ކުރި ކަމެކެވެ.

އެ ކުންފުނީގެ އަވަށްޓެރި ޕަބްލިކް ސޭފްޓީ ސާވިސްގައި މިހާރު 2،161 ލޯ އެންފޯސްމަންޓް އޭޖެންސީ އާއި 450 އަށް ވުރެ ގިނަ ފަޔާ ޑިޕާޓްމެންޓާ އެކު ޕާޓްނާޝިޕް ތައް އޮންނަ ކަމަށް ހުސޭމަން ވިދާޅުވި އެވެ.

2019 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުން ފެށިގެން ފުލުހުންގެ ފައުޖުތަކާ އެކު ޕާޓްނާޝިޕްތަކުގައި ފަސް ގުނަ އަށް ވުރެ ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ހޯދާފައިވާ އިރު، މާކީގެ ތަހުގީގުން 400 އަށް ވުރެ ގިނަ ޑިޕާޓްމެންޓާ ގުޅުން ތައް ލޮގް ކުރި ކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

"ޓްރެކް ކޮށް ރިކޯޑް ނުކޮށް އާންމުން އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ދިއުމާއި، އެއްވެ އުޅުމާއި، ވާހަކަ ދައްކައި، އުޅުން މިވަނީ އިންތިހާއަށް އުނދަގޫ ކަމަކަށް ވެފައި. މިއީ ލާޒިމު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގަބޫލުކުރެވޭ،" މާކީ ވިދާޅުވި އެވެ.

2021 ވަނަ އަހަރު މާރކީ އަކީ ޕްރައިވެސީ އާއި މަދަނީ ހައްޤުތަކަށް ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ތެރެއިން ސަރުކާރުން ބަޔޯމެޓްރިކް ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކުރުން މަނާކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި އަލުން ޤާނޫނެއް ތަޢާރަފްކުރުމަށް ހުށަހެޅި އެމެރިކާގެ 5 ސެނެޓަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނިވަޑައިގެންފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.

2020 ވަނަ އަހަރު އެމޭޒަންގެ އިންޖިނޭރަކު ވަނީ ޕްރައިވެސީގެ މައްސަލަތަކެއް ދިމާވެ ސްމާޓް ޑޯރބެލް އާއި ހޯމް ސެކިއުރިޓީ ސިސްޓަމް "ވަގުތުން ނިއްވާލުމަށް" ގޮވާލާފައެވެ. އަދި ހަތަރު މުވައްޒަފަކު ވެރިފަރާތުގެ ހޯމް ފުޓޭޖްތަކަށް އެކްސެސްވެ ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރި ކަމަށް ބުނެ އެ ކުންފުންޏަށް ވަނީ ފާޑުކިޔުންތަކެއް ވެސް ކުރިމަތިވެފަ އެވެ.

އެމޭޒަން އިން ރިންގް ވީޑިއޯތަކުގެ އެންޑް ޓު އެންޑް އެންކްރިޕްޝަން ހެދުމާއި، އޮޕްޓް-އިން ސެޓިންގެ ބަދަލުގައި، ޔޫޒަރުންނަށް ޑިފޯލްޓް ސެޓިން ރިކޯޑް ކުރުމަށް ވިސްނަމުން ނުދާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އެކުންފުނީގެ ސާވިސް އެންޑް ޓު އެންޑް އެންކްރިޕްޓް ކޮށްގެން، އެމޭޒަން އާއި ރިންގް އަށް ޔޫޒާ ވީޑިއޯތަކަށް އެކްސެސް އެއް ނުލިބޭނެ އެވެ.

ހިއުސްމަން އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، އަވަށްތަކަކީ ރައްކާތެރި އަވަށްތަކަކަށް ހެދުމަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ މިސްރާބު ހާސިލުކުރުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ގޮތުން ޓެކްނޮލޮޖީތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށާއި، އެވަސީލަތްތައް ރަނގަޅުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު، ޕްރައިވެސީ، ސެކިއުރިޓީ، އަދި ޔޫޒަރ ކޮންޓްރޯލަށް އިސްކަންދިނުމުގައި ދެމިތިބޭނެ ކަމަށެވެ.

އަޙްމަދު ދާއޫދު

އަޙްމަދު ދާއޫދު

ބިނާކުރަނިވި ޚިޔާލުތަކާއެކު ލިޔުންތެރިކަމަށް އުފަލާއެކު މަރުޙަބާ ކިޔަމެވެ.

ޓެކްނޮލޮޖީ ހަބަރާއި ލިޔުން ހޮޅުއަށިތަކަށް.

ލޯތްބާއެކު ދިވެހިން އުފައްދާފައިވާ އުފެއްދުމެއް.