ދުވަސްވީ ލެޕްޓޮޕްތައް ކްރޯމްބުކްސް އަށް މިހާރު ބަދަލުކުރެވޭ

އަޙްމަދު އަޙްސަން 18 ޖުލައި 2022
ކޮމަންވޮއިސްގެ އެހީގައި މިލިޔުން ކިޔާލާ

މިއަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ގޫގުލް އިން ވަނީ ކުރީގެ ވިންޑޯސް ނުވަތަ މެކް ލެޕްޓޮޕެއް ގެންގުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ކްރޯމް އޯއެސް އިންސްޓޯލްކޮށްގެން އާ ދިރުމެއް ލިބޭ ޓޫލްއެއް ކަމަށްވާ ކްރޯމްއޯއެސް ފްލެކްސް އިއުލާނުކޮށްފައެވެ. ކްރޯމްއޯއެސް ފްލެކްސް ލޯންޗް ކުރުމަށް ފަހު ގޫގުލް އިން މިހާރު ބުނަނީ ފްލެކްސް އިތުރު މެކްތަކާއި ޕީސީތަކަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ސްކޭލް ކުރަން ތައްޔާރަށް ހުރި ކަމަށެވެ.

ބޭސިކްސް އަދިވެސް ހަމަ އެގޮތުގައި، ޔޫއެސްބީ ޑްރައިވްއެއްގައި ބޫޓަބަލް ކްރޯމް އޯއެސް އިންސްޓޯލްމަންޓެއް ހެދުމަށް ކްރޯމްއޯއެސް ފްލެކްސް ވެބްސައިޓަށް ވަނުމަށް ފަހު، ކޮމްޕިއުޓަރގެ ސިސްޓަމް ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ކުރޭތޯ ޔަގީން ކުރާށެވެ. އަދި ހުރިހާ ކަމެއް ޗެކް އައުޓް ވެއްޖެ ނަމަ، ކޮމްޕިއުޓަރުގެ އޯއެސް ކްރޯމް އޯއެސް އަށް ބަދަލު ކޮށްލެވިދާނެއެވެ. ގޫގުލް އިން ބުނަނީ 400 އަށް ވުރެ ގިނަ ތަފާތު ޑިވައިސްތަކާ އެކު ކޮމްޕެޓިބިލިޓީ ޓެސްޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެއީ އަވަސް އެކްސެސް ޕްރޮގްރާމްގެ ވިސްނުމުގެ ތެރެއިން - ގޫގުލް އިން ވަނީ މިދިޔަ މަސްތަކުގައި ފެނިފައިވާ 600 އެއްހާ ބަގްތައް ފިކްސް ކޮށް، ޔޫޒާ ފީޑްބެކް ޓަނެއް އެއްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދީފައެވެ.

ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ކްރޯމްއޯއެސް ފްލެކްސް އިންސްޓޯލް ކުރެވިދާނެ، ގޫގުލް މި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެނީ ވިޔަފާރިތަކަށް ނުވަތަ ސްކޫލްތަކަށް ދުވަސްވީ ހާޑްވެއާތަކުގެ ބޭނުން އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ވަސީލަތެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ކޮންމެ ކޮމްޕިއުޓަރެއް ޔޫއެސްބީ ޑްރައިވް އަކާއެކު އަޕްޑޭޓް ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އައި.ޓީ ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުން ޙަޤީޤަތުގައި ފްލެކްސް އެމީހުންގެ ނެޓްވަރކް މެދުވެރިކޮށް ޑިޕްލޯއި ކުރެވޭނެއެވެ. ގޫގުލް އިން ވެސް ފާހަގަކުރާ ގޮތުގައި ފްލެކްސް ޑިވައިސްތައް ކްރޯމް އެންޓަޕްރައިޒް އަޕްގްރޭޑް ބޭނުންކޮށްގެން މެނޭޖް ކުރެވޭނެ ކަމަށާއި އޭގެ ސަބަބުން ޑިޕާޓްމެންޓްތަކަށް ކޮމްޕިއުޓަރުގެ މުޅި ފްލީޓުގައި އެޕްތަކާއި ޕޮލިސީތައް މެނޭޖް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެއެވެ.

މި ހުރިހާ ކަމެއް މިހެން ދިމާވަނީ ގޫގުލް އިން ނެވަރވެއަރ ގަނެގެން އުޅުނު ތާ ދޮޅު އަހަރެއްހާ ދުވަސް ފަހުންނެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ވިސްނުން ހުރީ ޔޫޒަރުންނަށް ދުވަސްވީ ކޮމްޕިއުޓަރުތައް ހިފައިގެން ކްރޯމްބުކްސް އަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅުމެވެ. މިހާރު ކްރޯމްއޯއެސް ފްލެކްސް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ޑިސްޕްލޭ ކުރަމުންދާއިރު، ނެވަރވެއަރގެ 'ކްލައުޑްރެޑީ ސޮފްޓްވެއަރ' ކުރިއަށް އޮތް ހަފްތާތަކުގެ ތެރޭގައި ފްލެކްސްއަށް ބަދަލުވެ، ސްޓޭންޑަޑް ކްލައުޑްރެޑީ ޕްރޮޑަކްޓް ބަންދުވެގެންދާނެއެވެ. އެއީ އެއްވެސް މީހަކަށް މާ ބޮޑު މައްސަލައަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ. ނަމަވެސް ފްލެކްސް މިހާރު ސްޓޭބަލް ވެފައި، ގޫގުލް އެސިސްޓެންޓް ސަޕޯޓް ފަދައިން ކްލައުޑްރެޑީ ގައި ވެސް ނުފެންނަ ބައެއް ފީޗާސްތައް އެބަހުއްޓެވެ.

އަޙްމަދު އަޙްސަން

އަޙްމަދު އަޙްސަން

ޓެކްނޮލޮޖީ ދިރާސާކުރާ ފަރާތެއް، ގްރެފިކް ޑިޒައިނަރެއް

ޓެކްނޮލޮޖީ ހަބަރާއި ލިޔުން ހޮޅުއަށިތަކަށް.

ލޯތްބާއެކު ދިވެހިން އުފައްދާފައިވާ އުފެއްދުމެއް.