އެންމެދުރު ގެލެކްސީ، އަމިއްލަ ރެކޯޑް ޖޭމްސް ވެބް މުގުރާލައިފި

އަޙްމަދު ދާއޫދު 29 ޖުލައި 2022
ކޮމަންވޮއިސްގެ އެހީގައި މިލިޔުން ކިޔާލާ

ޖޭމްސް ވެބްގެ ސައިންޓިފިކް އޮޕަރޭޝަންތަކަށް އަހަރެމެން މިތިބީ ދިގު އިންތިޒާރެއްގައެވެ. އެ ބިޔަ އިންފްރާރެޑް އޮބްޒަވޭޓަރީން މިހާރުވެސް ވަނީ މިހާތަނަށް ފާހަގަކުރެވުނު އެންމެ ދުރު ގެލެކްސީއަށް އަމިއްލަ ރެކޯޑެއް މުގުރާލާފައެވެ.

މިދިޔަ ހަފުތާގައި ޓީމަކުން ވަނީ ބިގް ބޭންގް އަށް 400 މިލިއަން އަހަރު ފަހުން އުފެދިފައިވާ ގެލެކްސީއެއްގެ އޮބްޒަވޭޝަނެއް ހޯދާފަ އެވެ. މި ހަފުތާގައި އާ ތަހުލީލުތަކުން ހާމަވި ގޮތުގައި ގެލެކްސީއެއް ބިގް ބޭންގް އަށް ފަހު 235 މިލިއަން އަހަރު ފަހުން ނޫނީ ނުނިމެ އެވެ. މިއީ ބިމާ 35 ބިލިއަން އަލި އަހަރު ދުރުގައި އޮންނަ ތަނެކެވެ.

ޖޭމްސް ވެބް ގެ އެކުވެރީން ވަނީ މި ޔުނިވާސްގެ ތެރެއަށް ވަނުމުގައި ކުރިއަށް ވުރެވެސް ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކޮށްފަ އެވެ.

ޔުނިވާސިޓީ އޮފް އެޑިންބަރާއިން މި އާ ހޯދުމުގެ ފަހަތުގައިވާ ދިރާސާކުރާ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ބިގް ބޭންގް އަށް ފަހު ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އުފެދުނު ގެލެކްސީތަކުގެ ލުމިނޯސިޓީ ފަންކްޝަން ބެލުމަށް ވެބް އިން ފާހަގަކުރި އާލީ ގެލެކްސީތަކުގެ ކެޓަލޮގެކެއް އެކުލަވާލައިފަ އެވެ. އިންސާނުންނަށް އެނގޭ އެންމެ ދުރު ގެލެކްސީތައް އޮބްޒާވް ކުރަން އެމީހުން އަސްލު ރާވާފައި ނުވާއިރު، މިއާ ހޯދުން ވެގެން ދިޔައީ އުފާވެރި އެކްސިޑެންޓަކަށެވެ.

ޔުނިވާސިޓީ އޮފް އެޑިންބަރާގެ ސައިންސްވެރިން އެމީހުންގެ ކެޓަލޮގަަށް ބަލާއިރު، ދުރު ގައިވާ 55 ގެލެކްސީއެއް ދެނެގަނެވިފައިވާ އިރު، އޭގެ ތެރެއިން 44 ގެލެކްސީއަކީ މީގެ ކުރިން ދުވަހަކުވެސް ފާހަގަކުރެވިފައި ނުވާ ގެލެކްސީތަކެކެވެ. ޕްރީޕްރިންޓް ކަރުދާހެއްގައި ދިރާސާކުރާ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ސީއީއީއީއެސް-93316 ގެ ނަމުން ނަންދީފައިވާ އާ ގެލެކްސީ ސިފަކޮށްކިޔައިދީފަ އެވެ. އަދި އެއީ ރެކޯޑް އަދަދަކަށް ރެޑްޝިފްޓް 16.7 ކަމަށް ވެސް އެ މީހުން ބުނެ އެވެ. ރެޑްޝިފްޓަކީ ދުނިޔެ ރެޑްޑަރ ޓްރާންވޭޖްތަކަށް ފުޅާކުރުމުން އަލީގެ "ސްޓްރެޗިންގ" މިންކުރާ މިންއެވެ. އެންމެ ދުރު އަދި ކުރީކޮޅު ގެލެކްސީއެއްގެ ރެޑްޝިފްޓް މަތިވަނީ ކޮސްމޯސްގައެވެ.

"އަހަރެމެން މި ޓެލެސްކޯޕެއް ބޭނުން ކުރަނީ މި ކަހަލަ ކަމެއް ސީދާ ކުރަން، އަދި މިއީ ވަރަށް މަޖާ ކަމެއް،" ޔުނިވާސިޓީ އޮފް އެޑިންބަރާގެ އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯ އެސްޓްރޮނޮމީ އިން ޕީއެޗްޑީ އަށް ކިޔަވަމުން އަންނަ ކެލަމް ޑޮނަން ވިދާޅުވި ކަމަށް ބީބީސީގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

ސީއީއީއެސް-93316 ފެނުމަކީ ޕްރިލިމިނަރީ ނުވަތަ "ކެންޑިޑޭޓް" ނަތީޖާއެއް ކަމަށާއި އެކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ. އެހެން ގޮތަކަށް ބުނާނަމަ ފުރިހަމަ ސްޕެކްޓްރޯސްކޯޕިކް އިމްތިހާނެއް ހަދަން ޖެހެ އެވެ. މިދިޔަ ހަފުތާގައި ގެލެކްސީ ގްލާސް-ޒެޑް13 ފެނުނީވެސް ހަމަ އެގޮތަށެވެ.

ކުއިކް ފަޔަރ ރެކޯޑް ބްރޭކިންގ އޮބްޒަވޭޝަންތަކުން ދައްކުވައިދެނީ ޖޭމްސް ވެބްގެ ވަރަށް ބޮޑު ބާރެއް، އޭގެ ނިއަރ އިންފްރާރެޑް ކެމެރާ (ނިރްކެމް) ބޭނުންކޮށްގެން މިފަދަ ދުރު، އެއްޗެހި ދެނެގަތުމަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ކަމެވެ.

ސްޕޭސް އޮބްޒަވޭޓަރީން ސައިންޓިފިކް އޮޕަރޭޝަންތައް ޖުލައި 12 ގައި ފެށިއިރު އަހަރެމެން މިތިބީ ވެބްގެ ދަތުރު ފެށުމުގެ ގޮތުން ނެވެ. މި ޓެލެސްކޯޕް ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ ބިގް ބޭންގް އަށް ފަހު 100 މިލިއަން އަހަރު ފަހުން ވެސް އެންމެ ފަހުން އެއްޗެހި ބަލާލެވޭ ގޮތަށެވެ. އޭގެ މާނައަކީ ކުރިއަށް އޮތް މަސްތަކާއި އަހަރުތަކުގައި އެތައް ފަހަރަކު މި ރެކޯޑް މުގުރާލާނެ ކަމަށް ބެލެވުމެވެ.

އަޙްމަދު ދާއޫދު

އަޙްމަދު ދާއޫދު

ބިނާކުރަނިވި ޚިޔާލުތަކާއެކު ލިޔުންތެރިކަމަށް އުފަލާއެކު މަރުޙަބާ ކިޔަމެވެ.

ޓެކްނޮލޮޖީ ހަބަރާއި ލިޔުން ހޮޅުއަށިތަކަށް.

ލޯތްބާއެކު ދިވެހިން އުފައްދާފައިވާ އުފެއްދުމެއް.