ފޮޓޯގްރާފަރުންނަށް އެންމެ ސަޅި އެންޑްރޮއިޑް އެޕްތައް

އަޙްމަދު ދާއޫދު 10 ޖެނުއަރީ 2023

ޓެކްނޮލޮޖީ ކުރިއަރަމުން އަންނަ ވަރަކަށް ފޮޓޯގްރާފަރުންނަށް ލިބެން ހުރި ވަސީލަތްތައް ވެސް އަންނަނީ ކުރިއަރަމުންނެވެ. 2023 ވަނަ އަހަރުވެސް އެންޑްރޮއިޑް އެޕްލިކޭޝަންތަކެއް އުފައްދާފައިވާއިރު، ފޮޓޯގްރާފަރުންގެ ފަންނުވެރިކަން އިތުރުކުރަން ބޭނުންވާ ފީޗާސްތަކާއި، ތަފާތު އޮޕްޝަންތައް އެކުލެވިގެންވާ އެޕްލިކޭޝަންތަކެއް އޭގެ ތެރޭގައި އެބަހުއްޓެވެ.

ލައިޓްރޫމް:

ޕްރޮފެޝަނަލް މީހުންނާއި ހޮބީސްޓުންގެ މެދުގައި ވެސް އެންމެ މަގުބޫލު ފޮޓޯގްރަފީ އެޕްލިކޭޝަނަކީ އެޑޯބް އިން އުފެއްދި ލައިޓްރޫމް އެވެ. ލައިޓްރޫމްގައި އެކްސްޕޯޒާ އާއި ކަލަރ ބެލެންސް ފަދަ ބޭސިކް އެޖަސްޓްމަންޓްތަކުން ފެށިގެން ސްޕްލިޓް ޓޯނިންގ އަދި ސެލެކްޓިވް އެޑްޖަސްޓްމަންޓް ފަދަ އެޑްވާންސް ފީޗާތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް އެޑިޓިންގ އޮޕްޝަންތައް ވަރަށް ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. މި އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ސިމްޕަލް ވަން-ޓެޕް ޕްރީސެޓްތަކުން ފެށިގެން ބާރުގަދަ އެޑްވާންސް އެޖަސްޓްމަންޓްތަކާއި ކަރެކްޝަންސް ފަދަ ވަސީލަތްތަކާއެކު ކުޑަ ހިނދުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ހިތްގައިމު ފޮޓޯތައް އުފެއްދުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދެއެވެ.

ސްނެޕްސީޑް:

ފޮޓޯގްރާފަރުންގެ މެދުގައި މަގުބޫލު އަނެއް އެޕްލިކޭޝަނަކީ ގޫގުލް އިން އުފެއްދި ސްނެޕްސީޑް އެވެ. ސްނެޕްސީޑުން އެޑިޓިންގެ ގިނަ ވަސީލަތްތައް ލިބެން ހުރެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ބޭސިކް އެޖަސްޓްމަންޓް، ސެލެކްޓިވް އެޖަސްޓްމަންޓް އަދި ތަފާތު ފިލްޓަރުތަކާއި އިފެކްޓްސް ހިމެނެ އެވެ. ސްނެޕްސީޑްގެ އެޑިޓިން ކެޕޭސިޓީގެ އިތުރުން ޕްރޮފެޝަނަލް ގްރޭޑްގެ ކެމެރާ ކޮންޓްރޯލްތަކެއް ވެސް ލިބެން ހުންނައިރު، އޭގެ ތެރޭގައި މެނުއަލް ފޯކަސް، އެކްސްޕޯޒާ އަދި ވައިޓް ބެލެންސް ހިމެނެ އެވެ.

ވީއެސްސީއޯ:

މިއަށްވުރެ ފުރިހަމަ އެޑިޓިން ސުއިޓެއް ހޯދަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ވީއެސްސީއޯ އަކީ އެންމެ ބޮޑު ޗޮއިސްއެކެވެ. މި އެޕްލިކޭޝަނުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ޕްރީސެޓް، ފިލްޓަރު އަދި އެޑިޓިން ޓޫލްސްގެ އިތުރުން ބިލްޓް-އިން ކެމެރާ އަދި ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމެއް މެދުވެރިކޮށް ފޮޓޯގްރާފަރުންގެ ކޮމިއުނިޓީއަކާ އެކު ފޮޓޯ ހިއްސާ ކުރެވޭނެ އެވެ.

މެނުއަލް ކެމެރާ:

ފޮޓޯގްރަފީ އިތުރު ހަރުފަތަކަށް ގެންދަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް މެނުއަލް ކެމެރާ އެޕްލިކޭޝަނަކީ ކޮންމެހެން ވެސް އޮންނަން ޖެހޭ އެޕްލިކޭޝަނެކެވެ. މި އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ކެމެރާގެ ހުރިހާ މެނުއަލް ސެޓިންއެއް ކަމަށްވާ އައިއެސްއޯ، ޝަޓާ ސްޕީޑް އަދި ފޯކަސް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދީ، އެ މީހުންގެ ފޮޓޯތަކުގެ މައްޗަށް އިތުރު ކްރިއޭޓިވް ކޮންޓްރޯލެއް ކުރެވޭނެ އެވެ.

އެފެމެރިސް:

ފޮޓޯގްރާފަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ރިކޮމެންޑް ކުރާ އަނެއް އެޕްލިކޭޝަނަކީ ފޮޓޯގްރާފަރުންގެ އެފެމެރިސް އެވެ. މި އެޕްލިކޭޝަނުން ފޮޓޯގްރާފަރުންނަށް ކޮންމެ ވަގުތަކު ވެސް އަދި ކޮނމެ ތަނެއްގައި ވެސް އިރާއި ހަނދާއި މިލްކީވޭ ހުންނަ ތަނުގެ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީ، އެ މީހުންގެ ޝޫޓިންތައް ރޭވުމަށް އެހީތެރިވެދެ އެވެ. މީގެ ސަބަބުން ދުވާލުގެ ކޮންމެ ތަނަކާއި ވަގުތަކަށް ވެސް އަލިކަމާއި ހިޔަނި ވިޝުއަލައިޒް ކޮށްލެވޭއިރު، މިއީ ލޭންޑްސްކޭޕް އަދި އާކިޓެކްޗަރަލް ފޮޓޯގްރަފީއަށް ހާއްސަކޮށް ބޭނުންތެރި އެއްޗެކެވެ.

އެންޑްރޮއިޑް ޑިވައިސްތަކަށް ތަފާތު ފޮޓޯގްރަފީ އެޕްލިކޭޝަންތަކެއް ލިބެން ހުރި ނަމަވެސް، މި ފަސް އެޕްލިކޭޝަން ފާހަގަކޮށްލެވެނީ އެންމެ މޮޅު އެޕްލިކޭޝަންތަކުގެ ގޮތުގަ އެވެ. ޕްރޮފެޝަނަލް ފޮޓޯގްރާފަރަކަށް ވިޔަސް، ތިމާގެ ކްރާފްޓް އެހެން ހަރުފަތަކަށް ގެންދަން މަސައްކަތް ކުރާ މީހަކަށް ވިޔަސް، ނުވަތަ ފޮޓޯތައް އިތުރުކުރަން މަސައްކަތް ކުރާ ހޮބީސްޓެއް ކަމުގައި ވިޔަސް، މި އެޕްލިކޭޝަންތަކުން ހިތްގައިމު ފޮޓޯތައް އުފެއްދުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ލިބިގެންދާނެ އެވެ.

އަޙްމަދު ދާއޫދު

އަޙްމަދު ދާއޫދު

ބިނާކުރަނިވި ޚިޔާލުތަކާއެކު ލިޔުންތެރިކަމަށް އުފަލާއެކު މަރުޙަބާ ކިޔަމެވެ.

ޓެކްނޮލޮޖީ ހަބަރާއި ލިޔުން ހޮޅުއަށިތަކަށް.

ލޯތްބާއެކު ދިވެހިން އުފައްދާފައިވާ އުފެއްދުމެއް.