2023 ވަނަ އަހަރަށް އުއްމީދުކުރެވޭ ހިތްގައިމު އާ ފޯނުތައް!

އަޙްމަދު ދާއޫދު 12 ޖެނުއަރީ 2023

އެޕަލް، ވަންޕްލަސް، ސެމްސަންގް އަދި ގޫގުލް ފަދަ އިންޑަސްޓްރީގެ ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކުގެ ސްމާޓްފޯނުތަކުގެ އާ ލައިންއަޕެއް 2023 ވަނަ އަހަރުވެސް ފެންނާނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ. ކުރިއަށް އޮތް މި ރިލީޒްތަކުން އުއްމީދު ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކަށް ބަލާލަމާ ހިނގާށެވެ.

އެޕަލް އައިފޯން 15 ލައިނަޕް:

އައިފޯން 15 އަކީ މީގެ ކުރިން އުފެއްދި އައިފޯން 14 އަށް ވުރެ ބޮޑު އަޕްގްރޭޑަކަށް ވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ އިރު، ބޮޑު ޑިސްޕްލޭއެއް، ކެމެރާގެ ގާބިލްކަން ރަނގަޅުވެ، 5ޖީ ކަނެކްޓިވިޓީ އިތުރުވާނެ ކަމަށް އަޑުތައް ފެތުރިފައިވެ އެވެ. އައިފޯން 15 ގެ ލައިންއަޕް އައިފޯން 15، އައިފޯން 15 ޕްލަސް އަދި އައިފޯން 15 ޕްރޯ ފަދަ ގިނަ މޮޑެލްތަކަކަށް އަންނާނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ.

ވަންޕްލަސް 11 5ޖީ:

ވަންޕްލަސް އިން ވަނީ އެ ކުންފުނީގެ ގިނަ ވާދަވެރިންނަށް ވުރެ ހެޔޮ އަގުގައި އަގު ބޮޑު ސްމާޓްފޯނުތަކެއް އުފައްދައި މާކެޓަށް ނެރުމުގެ ޝަރަފް ހޯދާފައެވެ. ވަންޕްލަސް 11 އިން އެ ޓްރެންޑް ދަމަހައްޓާނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ. މި ފޯނުގައި ހައި ރިޒޮލިއުޝަން ޑިސްޕްލޭއަކާއި ކެމެރާގެ ގާބިލްކަން ރަނގަޅުކުރުމާއި 5ޖީ ކަނެކްޓިވިޓީ ހުންނާނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ.

ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ އެސް23 ލައިންއަޕް:

ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ އެސް ސީރީޒަކީ ޒަމާނުއްސުރެ އެންމެ މަގުބޫލު ސްމާޓްފޯން ލައިންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ސިލްސިލާއަކަށްވާއިރު، އެސް23 އިން އެ ޓްރެންޑް ދަމަހައްޓާނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ. މި ފޯނުގެ ޑިސްޕްލޭ ބޮޑުވެ ކެމެރާގެ ގާބިލްކަން އިތުރުވެ، 5ޖީ ކަނެކްޓިވިޓީ ވެސް އިތުރުވެގެންދާނެ ކަމަށް އަޑުތައް ފެތުރިފައިވެ އެވެ. އެސް23 ލައިންއަޕްއަށް ބަލާއިރު، ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ އެސް23، އެސް23 ޕްލަސް އަދި އެސް23 ޕްރޯ ފަދަ ގިނަ މޮޑެލްތަކަކުން އަންނާނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ.

ގޫގުލް ޕިކްސެލް 7އޭ:

ގޫގުލް ޕިކްސެލް 7އޭ އަކީ ޕިކްސެލް 7 ގެ ބަޖެޓާ ރައްޓެހި ވާޝަނަކަށް ވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ އިރު، އެ ވާޝަންގައި ވެސް އެފަދަ ޑިޒައިނަކާއި ފީޗާތަކެއް ހުންނާނެ އެވެ. އެއީ ހައި ރިޒޮލިއުޝަން ޑިސްޕްލޭއަކާއި ކެމެރާގެ ގާބިލްކަން ރަނގަޅުކުރުމާއި 5ޖީ ކަނެކްޓިވިޓީ އެވެ.

ގޫގުލް ޕިކްސެލް 8 ލައިންއަޕް:

ގޫގުލްގެ ޕިކްސެލް ލައިން އޮފް ސްމާޓްފޯންތަކަކީ އެންމެ މޮޅު ކެމެރާގެ ޝަރަފު ލިބިފައިވާ ސްމާޓް ފޯނުނުގެ މަޤާމް ދިފާޢު ކުރަމުންދާއިރު، ޕިކްސެލް 8 އިން އެ ޓްރެންޑް ދަމަހައްޓާނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ. އަދި މި ފޯނުގައި އަވަސް ޕްރޮސެސަރެއް ހުރުމާއި 5ޖީ ކަނެކްޓިވިޓީ ރަނގަޅުވުން ވެސް އެކަށީގެންވެ އެވެ. ޕިކްސެލް 8 ލައިންއަޕް އަންނާނީ ޕިކްސެލް 8، ޕިކްސެލް 8 ޕްލަސް އަދި ޕިކްސެލް 8 ޕްރޯ ފަދަ ގިނަ މޮޑެލްތަކަކުން ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ.

ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ އޭ54 5ޖީ:

ގެލެކްސީ އޭ54 ވެގެންދާނީ ބަޖެޓާ ރައްޓެހި 5ޖީ ސްމާޓްފޯނަކަށް ކަމަށްބެލެވޭއިރު، މި ފޯނުގައި ބޮޑު ޑިސްޕްލޭއަކާއި ކެމެރާގެ ގާބިލްކަން ރަނގަޅު ވާނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ. އަދި އެފޯނުގައި އަވަސް ޕްރޮސެސަރަކާއި 5ޖީ ކަނެކްޓިވިޓީ އިތުރުކުރެވިގެންދާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ ޒެޑް ފޯލްޑް 5:

ސެމްސަންގްގެ ފޯލްޑަބަލް ފޯނު، ގެލެކްސީ ޒެޑް ފޯލްޑް 5 އަކީ މީގެ ކުރިން އުފެއްދި ފޯނުތަކަށް ވުރެ ބޮޑު އަޕްގްރޭޑަކަށް ވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭއިރު، ބޮޑު ފޯލްޑަބަލް ޑިސްޕްލޭއެއް ހުރުމާއެކު، ކެމެރާގެ ގާބިލްކަން ރަނގަޅުވެ، 5ޖީ ކަނެކްޓިވިޓީ އިތުރުވާނެ ކަމަށް އަޑުތައް ފެތުރިފައިވެ އެވެ.

ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ ޒެޑް ފްލިޕް 5:

ސެމްސަންގްގެ ފޯލްޑަބަލް ފޯނު، ގެލެކްސީ ޒެޑް ފްލިޕް 5 އަކީ ކުރިން އުފެއްދި ފޯނުތަކަށް ވުރެ ބޮޑު އަޕްގްރޭޑަކަށް ވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭއިރު، މިފޯނުގައިވެސް ބޮޑު ފޯލްޑަބަލް ޑިސްޕްލޭއެއް ހުންނާނެކަމަށް ބެލެވޭއިރު، ކެމެރާގެ ގާބިލްކަން ރަނގަޅުވެ، 5ޖީ ކަނެކްޓިވިޓީ އިތުރުވާނެ ކަމަށް އަޑުތައް ފެތުރިފައިވެ އެވެ.

މި ހުރިހާ ފޯނެއް ވެސް 2023 ވަނަ އަހަރު ނެރޭނެ ކަމަށް ބެލެވިފައިވީ ނަމަވެސް ރިލީޒް ކުރާނެ ސީދާ ތާރީހާއި ފައިނަލް ސްޕެކްސް އުފައްދާ ފަރާތްތަކުން އަދި ކަށަވަރު ކޮށްދީފައެއް ނުވެ އެވެ. ނަމަވެސް މި ފޯނުތަކަކީ މި އަހަރުގެ އެންމެ ހިތްގައިމު އަދި ބާރުގަދަ ސްމާޓްފޯނުތަކަކަށް ވާނެކަން ޔަގީނެވެ.

އަޙްމަދު ދާއޫދު

އަޙްމަދު ދާއޫދު

ބިނާކުރަނިވި ޚިޔާލުތަކާއެކު ލިޔުންތެރިކަމަށް އުފަލާއެކު މަރުޙަބާ ކިޔަމެވެ.

ޓެކްނޮލޮޖީ ހަބަރާއި ލިޔުން ހޮޅުއަށިތަކަށް.

ލޯތްބާއެކު ދިވެހިން އުފައްދާފައިވާ އުފެއްދުމެއް.