ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ހިލޭ ލިބޭ ފީޗާއެއް ޔޫޓިއުބުން ޓެސްޓްކުރަނީ

އަޙްމަދު ދާއޫދު 16 ޖެނުއަރީ 2023

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ވީޑިއޯ ޝެއާކުރާ ޕްލެޓްފޯމް ކަމަށްވާ ޔޫޓިއުބުން ހިލޭ، ކޭބަލް ސްޓައިލްގެ ޗެނަލްތަކުގެ ހަބެއް ލިބޭނެ އާ ފީޗާއެއް ޓެސްޓު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ. މިހާރުވެސް ޔޫޓިއުބު ބޭނުންކުރާ ބައެއް ޔޫޒަރުންނަށް މިފީޗާ ދޫކުރުމާ އެކު ޓެސްޓު ކުރަމުން އަންނަ މި ފީޗާގައި އޭބީސީ، ސީބީއެސް އަދި ވައިކޮމް ފަދަ ބޮޑެތި މީޑިއާ ކުންފުނިތަކުގެ ޗެނަލްތަކުގެ އިތުރުން ޔޫޓިއުބްގެ އަމިއްލަ އޮރިޖިނަލް ކޮންޓެންޓް ވެސް ހިމެނޭނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

ޔޫޓިއުބްގެ މި ފީޗާ މެދުވެރިކޮށް ކޭބަލް ސްޓައިލްގެ ޗެނަލްތައް ކޭބަލް ނުވަތަ ސެޓެލައިޓް ސަބްސްކްރިޕްޝަނެއް ބޭނުން ނުކޮށް ޔޫޓިއުބު ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ. އަދި މިފީޗާ މެދުވެރިކޮށް ޔޫޓިއުބްގެ ވެބްސައިޓް ނުވަތަ މޮބައިލް އެޕް މެދުވެރިކޮށް ޗެނަލްތަކަށް ވަދެ، ލައިވް އަދި އޮން ޑިމާންޑް ކޮންޓެންޓް އެއްވެސް އަގަކާ ނުލައި ބަލާލެވޭނެއެވެ.

މިއީ ޓްރެޑިޝަނަލް ކޭބަލް އަދި ސެޓެލައިޓް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން ނެޓްފްލިކްސް އާއި ހުލޫ ފަދަ ސްޓްރީމިން ހިދުމަތްތަކަށް ސީދާ ގޮންޖެހުމެއްގެ ގޮތުގައި ތަޢާރަފްކުރާ ޚިދުމަތެއްކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދެކެއެވެ. ޔޫޓިއުބުގެ ބޮޑު ޔޫޒަރ ބޭސް އާއި ގިނަ އަދަދެއްގެ ކޮންޓެންޓް އެކުލެވިގެންވުމުގެ ސަބަބުން، އެ ކުންފުނީގެ އާ ކޭބަލް ސްޓައިލްޗެނަލްތަކުގެ މި ފީޗާއަށް ޓްރެޑިޝަނަލް ޓީވީ އަގުހެޔޮ ގޮތެއް ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ކަސްޓަމަރުން ޝައުގުވެރިވެދާނެއެވެ.

އާ ފީޗާގެ ވާހަކަތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ޔޫޓިއުބުން އަދި އެއްޗެއް ބުނެފައި ނުވި ނަމަވެސް ކުރިއަށް އޮތް ހަފުތާތަކުގެ ތެރޭގައި އެކަން ރަސްމީކޮށް އިއުލާން ކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ. އިންޑަސްޓްރީގެ ތަޖުރިބާކާރުން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ކޭބަލް ސްޓައިލްގެ އާ ޗެނަލްތަކަކީ ޔޫޓިއުބާއި މުޅި މީޑިއާ އިންޑަސްޓްރީއަށް ގޭމް ޗޭންޖަރަކަށް ވެދާނެއެވެ.

ޔޫޓިއުބުން އެޅި މި ފިޔަވަޅުން އެ ކުންފުނީގެ ވީޑިއޯ އޮފާތައް ފުޅާކޮށް، ޓްރެޑިޝަނަލް ޓީވީ ޕްރޮވައިޑަރުންނާ ވާދަކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން އަންނަ ކަން އެނގެއެވެ. ގިނަ ބަޔަކު ކޭބަލް އަދި ސެޓެލައިޓް ސަބްސްކްރިޕްޝަންތައް އަގުބޮޑު ކަމަށްބުނެ ކަނޑާލަމުންދާއިރު، ޔޫޓިއުބްގެ އާ ޗެނަލްތަކަކީ މިއަށްވުރެ އަގުހެޔޮ އޮޕްޝަނެއް ހޯދަން އުޅޭ ބެލުންތެރިންނަށް މަގުބޫލު އޮޕްޝަނަކަށް ވެދާނެއެވެ.

އަޙްމަދު ދާއޫދު

އަޙްމަދު ދާއޫދު

ބިނާކުރަނިވި ޚިޔާލުތަކާއެކު ލިޔުންތެރިކަމަށް އުފަލާއެކު މަރުޙަބާ ކިޔަމެވެ.

ޓެކްނޮލޮޖީ ހަބަރާއި ލިޔުން ހޮޅުއަށިތަކަށް.

ލޯތްބާއެކު ދިވެހިން އުފައްދާފައިވާ އުފެއްދުމެއް.