ގޫގަލް އިންވެސް ލޮކޭޝަން ޓްރެކިން ޑިވައިސްއެއް އުފައްދަނީ

އަޙްމަދު ދާއޫދު 19 ޖެނުއަރީ 2023

އެޕަލްގެ އެއާޓެގްސް އާއި ޓައިލް ޓްރެކާތަކާ ވާދަކުރުމަށް ގޫގަލްއިން އާ ލޮކޭޝަން ޓްރެކިން ޑިވައިސްއެއް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ.

ޓެކް އިންޑަސްޓްރީގައި މިފަދަ ޑިވައިސްތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ލީކްކުރުމުގައި މަޝްހޫރު ކަމަށް ބުނާ ޑިވެލޮޕަރު ކުބާ ވޮޖްސިޗޮސްކީ ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ގޫގަލްގެ ލޮކޭޝަން ޓްރެކިން ޓެގް ޑިޒައިން އަދި ފަންކްޝަނަލިޓީގައި އެއާޓެގްސް އަދި ޓައިލް ޓްރެކާތަކާ އެއްގޮތް ވާނެ އެވެ. މިއީ ކުދި، ޕޯޓަބަލް އަދި ބްލޫޓޫތު ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކޮށްގެން ސްމާޓްފޯނެއް ނުވަތަ ޓެބްލެޓަކާ ގުޅާލެވޭނެ ޓެކްނޮލޮޖީއެކެވެ. މިޓްރެކަރ އިން ގޫގަލް މެޕްސް އެޕް ބޭނުންކޮށްގެން ޓެގް ހުރި ތަން ޓްރެކް ކުރެވޭއިރު، އެ ޓެގު ޑިވައިސްއާ ވަކި ދުރުމިނެއްގައި ހުރުމުން ނޮޓިފިކޭޝަންވެސް ލިބޭނެ ކަމަށްވެއެވެ.

އަދި މި ޑިވައިސްގައި ބިލްޓް-އިން ސްޕީކަރެއް ވެސް ހުންނާނެ ކަމަށާއި، މި ޑިވައިސް ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް އެ ޑިވައިސް ދެނެގަތުމަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން އަޑެއް ބޭރުކޮށްލެވޭނެ ކަމަށްވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މި ޓެގުގައި ރިޕްލޭސްކުރެވޭ ބެޓެރީއެއް ހުންނާނެ ކަމަށާއި އެއީ ވޯޓާ ރެސިސްޓެންޓް އަދި ދެމެހެއްޓެނިވި ޓެގަކަށް ވާނެ ކަމަށްވެސް ކުބާ ވޮޖްސިޗޮސްކީ ހާމަކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތު ތަކުގައި ހިމެނެއެވެ.

ގޫގަލް އިން މި ޑިވައިސް ތައާރަފް ކުރަން ވިސްނަނީ ކޮން އިރަކު ކަމެއް ނޭނގުނު ނަމަވެސް އެއާޓެގްސް އާއި ޓައިލް ޓްރެކާތަކާ ވާދަވެރި އަގުތަކެއްގައި ލިބޭނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ.

ލޮކޭޝަން ޓްރެކިން މާކެޓަށް ވަނުމަށް ގޫގަލް އިން އެޅި މި ފިޔަވަޅަކީ ހައިރާންވާވަރުގެ ކަމެއް ނޫނެވެ. ފަހަކަށް އައިސް މިފަދަ ޑިވައިސްތަކަށް އޮންނަ ޑިމާންޑް ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. ގޫގުލްގެ އަމިއްލަ ލޮކޭޝަން ޓްރެކިން ޓެގް ހިމެނުމާއެކު، ކަސްޓަމަރުންގެ އަމިއްލަ ތަކެތި ބެލެހެއްޓުމުގައި މިހާރު އިޚްތިޔާރު ކުރެވޭނެ އިތުރު އޮޕްޝަންތަކެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

އެއާޓެގްސް އާއި ޓައިލް ޓްރެކަރސް އަކީ ތަޅުދަނޑި، ވޮލެޓް، އަދި ދަބަސް ފަދަ އަމިއްލަ ތަކެތި ލެވޭ ނުލެވޭ ތަނެއް ނޭންގިގެން އުޅޭ ހާލަތްތަކުގައި އެފަދަ ތަކެތި އޮތްތަން ދެނެގަތުމަށް ބޭނުންކުރާ ކުދި ޕޯޓަބަލް ޑިވައިސްތަކެކެވެ. މި ޑިވައިސްތަކުގައި ސްމާޓްފޯނެއް ނުވަތަ ޓެބްލެޓަކަށް ގުޅުމަށް ބްލޫޓޫތު ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކުރާއިރު، އެއާ ގުޅޭ އެޕް ބޭނުންކޮށްގެން ޓްރެކް ކުރެވޭނެ އެވެ.

އެޕަލްގެ އެއާޓެގްސް އެންމެ ފުރަތަމަ އިއުލާންކޮށްފައިވަނީ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހު ކަމަށްވާއިރު، މިއީ އައިފޯން، އައިޕެޑް، އަދި މެކްގައި "ފައިންޑް މައި" އެޕް އާއި އެކު މަސައްކަތް ކުރުމަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ އެއާޓެގްސްތަކެކެވެ. އެމީހުން ބޭނުންކުރަނީ އެޕަލްގެ ޔޫ1 އަލްޓްރާ ވައިޑްބޭންޑް ޗިޕް ބޭނުންކޮށްގެން ސީދާ ލޮކޭޝަންގެ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، ޑިވައިސް ލޮކޭޓް ކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭ އަޑު ދޫކުރާ ބިލްޓް-އިން ސްޕީކަރެކެވެ. އެ އެއާޓެގްސްގައި ބަދަލުކުރެވޭ ބެޓެރީއެއް ވެސް ހުރެއެވެ.

އަނެއްކޮޅުން ޓައިލް އަކީ 2012 ވަނަ އަހަރު އުފެދުނު ބްލޫޓޫތު ޓްރެކިން ޑިވައިސް އެންމެ ފުރަތަމަ އުފެއްދި އެއް ކުންފުންޏެވެ. އެކުންފުނީގެ ފުރަތަމަ އުފެއްދުމެއް ކަމަށްވާ ޓައިލް މެޓް ތައާރަފްކުރީ 2013 ވަނަ އަހަރުއެވެ. މިއީ ތަޅުދަނޑި އާއި ވޮލެޓް ފަދަ އަމިއްލަ ތަކެތީގެ ޓްރެކިން ބަލައިލެވޭ ގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ އުފެއްދުމެކެވެ. އޭގެ ފަހުން އެކުންފުނިން ވަނީ މެޓަށް ވުރެ ތުނި އަދި ކޮމްޕެކްޓް މޮޑެލްތަކެއް ކަމަށްވާ ޓައިލް ޕްރޯ އާއި ޓައިލް ސްލިމް ފަދަ އެހެން ބައެއް މޮޑެލްތައް ނެރެފަ އެވެ. ޓައިލް ޓްރެކަރުތަކުގައި ވެސް ބިލްޓް-އިން ސްޕީކަރާއި ބަދަލުކުރެވޭ ބެޓެރީތައް ހުންނައިރު، ސްމާޓްފޯނެއްގައި ހުންނަ ޓައިލް އެޕް ބޭނުންކޮށްގެން ވެސް ޓައިލް ޓްރެކަރުތައް ހޯދިދާނެ އެވެ.

އެއާޓެގްސް އާއި ޓައިލް ޓްރެކަރސް ވެސް ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި މަގުބޫލުކަން ހޯދާފައިވާއިރު، އެއީ އަމިއްލަ ތަކެތި ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުންތެރި ވަސީލަތްތަކެއްކަން ވަނީ ސާބިތުވެފައެވެ. އަދި ދެ ކުންފުނިން ވެސް އަންނަނީ ލޮކޭޝަން ޓްރެކިންގެ ޕްރެސިޝަން އާއި ބެޓެރީގެ ދިގުމިން ފަދަ ޑިވައިސްތަކުގެ ފީޗާސް ރަނގަޅު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

އަޙްމަދު ދާއޫދު

އަޙްމަދު ދާއޫދު

ބިނާކުރަނިވި ޚިޔާލުތަކާއެކު ލިޔުންތެރިކަމަށް އުފަލާއެކު މަރުޙަބާ ކިޔަމެވެ.

ޓެކްނޮލޮޖީ ހަބަރާއި ލިޔުން ހޮޅުއަށިތަކަށް.

ލޯތްބާއެކު ދިވެހިން އުފައްދާފައިވާ އުފެއްދުމެއް.