އިންތިހާބީ ކެމްޕެއިންތަކުގައި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ބޭނުންކުރުން

ޓެކު ކަލޯ 27 ޖެނުއަރީ 2023

ޓެކްނޮލޮޖީ އަކީ އިންތިހާބީ ކެމްޕެއިންތަކުގައި ސިޔާސީ ފަރާތްތަކަށް ވަރަށް މުހިންމު ވަސީލަތެކެވެ. މީސް މީޑިއާ މަންސަތަކުން ފެށިގެން ޑޭޓާ އެނަލިޓިކްސް ފަދަ ޓެކްނޮލޮޖީތައް ބޭނުންކޮށްގެން އާ އަދި އީޖާދީ ގޮތްގޮތުން ވޯޓުލާ ފަރާތްތަކާ ހަމައަށް ވާސިލްވެ، އެފަރާތްތަކާ ގުޅެއެވެ.

ފޭސްބުކް، ޓްވިޓާ، ޓިކްޓޮކް އަދި އިންސްޓަގްރާމް ފަދަ މީސް މީޑިއާ މަންސަތަކަކީ ކެމްޕެއިންތަކަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންތެރި ވަސީލަތްތަކެވެ. މި މަންސަތަކުގެ ސަބަބުން ކެންޑިޑޭޓުންނާއި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ކެމްޕެއިން މެސެޖުތަކާއި ވީޑިއޯތަކާއި ފޮޓޯތައް ވޯޓުލާ ފަރާތްތަކާ ހިއްސާކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ކެމްޕެއިންތަކުން ޑޭޓާ އެނަލިޓިކްސް ބޭނުންކޮށްގެން އުމުރާއި ލޮކޭޝަން ފަދަ ވަކި ޑިމޮގްރަފިކްސްތަކަށް އަމާޒުކޮށް ވޯޓާސް އުޅޭގޮތުގެ މައުލޫމާތު ހޯދޭނެ އެވެ.

އަދި ވޯޓުލާ މީހުންނާ މުއާމަލާތް ކުރުމަށާއި ސަޕޯޓަރުން މޮބިލައިޒް ކުރުމަށް އީމެއިލް އަދި ޓެކްސްޓް މެސެޖްތަކާ އެކި އެޕްލިކޭޝަންތައް ދަނީ ބޭނުން ކުރަމުންނެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ކެމްޕެއިންގެ ހަބަރާ މައުލޫމާތުތައް އަދި ވައުދުތައް އަވަހަށް އަދި ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ވޯޓުލާ ފަރާތްތަކާ ހަމައަށް ފޯރުވައި، ވޯޓުލާ މީހުންގެ ވަކި ބަޔަކަށް އެ މީހުންގެ މެސެޖުތައް ޕާސަނަލައިޒް ކުރެވޭނެ އެވެ.

ވާޗުއަލް ރިއަލިޓީ އާއި އޮގްމެންޓެޑް ރިއަލިޓީ

ވާޗުއަލް ރިއަލިޓީ އާއި އޮގްމެންޓެޑް ރިއަލިޓީ ވެސް ބޭނުންކޮށްގެން ވޯޓުލާ މީހުންނަށް އިމަރސިވް އެކްސްޕީރިއެންސްތައް އުފައްދައެވެ. ކެނޑިޑޭޓުންނަށް މި ޓެކްނޮލޮޖީތައް ބޭނުންކޮށްގެން ވޯޓުލާ ފަރާތްތަކުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި މަގާމުތައް އިތުރަށް ރަނގަޅަށް ދެނެގަނެ، ކެމްޕެއިންގެ އިތުރު ހިތްގައިމު އަދި އިންޓަރެކްޓިވް ތަޖުރިބާއެއް އުފައްދައިދެވިދާނެ އެވެ. ބައެއް ސިޔާސީ ކެމްޕެއިންތަކުގައި ވާޗުއަލް ރިއަލިޓީ (ވީއާރް) އާއި އޮގްމެންޓެޑް ރިއަލިޓީ (އޭއާރް) ބޭނުންކޮށްގެން ވޯޓުލާ ފަރާތްތަކަށް އިމަރސިވް އަދި އިންޓަރެކްޓިވް އެކްސްޕީރިއެންސްތައް ގެނެސްދީފައިވެއެވެ. 2020 ވަނަ އަހަރުގެ އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ ކެމްޕޭނުގައި ޖޯ ބައިޑަންގެ ކެމްޕޭނުގައި ވީއާރް ބޭނުންކޮށްގެން ބައިޑަންގެ ހަޔާތުގެ މުހިންމު ތަންތަނަށް ވޯޓުލާ މީހުންނަށް "ޒިޔާރަތް" ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދޭ ހިތްގައިމު ތަޖުރިބާއެއް އުފެއްދި އެވެ.

ކެނެޑާގެ ފެޑެރަލް އިންތިޚާބު ގެ ނަތީޖާ އިއުލާންކުރަން އޭއާރު ބޭނުންކުރުން

2019 ވަނަ އަހަރުގެ ކެނެޑާގެ ފެޑެރަލް އިންތިޚާބުގައި ކެނެޑާގެ ލިބަރަލް ޕާޓީން ވަނީ މޮބައިލް އެޕްލިކޭޝަނެއް މެދުވެރިކޮށް އިންޓަރެކްޓިވް ކެމްޕެއިން އެކްސްޕީރިއަންސެއް އުފެއްދުމަށް އޭއާރް ބޭނުންކޮށްފައެވެ. 2018 ވަނަ އަހަރުގެ މެކްސިކޯގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ކެނޑިޑޭޓް ރިކާޑޯ އަނާޔާ ވަނީ ވީއާރް ބޭނުންކޮށްގެން ކެމްޕެއިން ތަޖުރިބާއެއް އުފައްދައި މެކްސިކޯގެ މުހިންމު ތަންތަނަށް "ޒިޔާރަތްކޮށް" ކެންޑިޑޭޓުގެ އަޑު އަހާލެވޭނެ ގޮތް ހަދައިފަ އެވެ.

މިއީ އިންތިޚާބީ ކެމްޕެއިންތަކުގައި ވީއާރް އާއި އޭއާރް ބޭނުންކުރާ ގޮތުގެ މަދު މިސާލުތަކެއް ނަމަވެސް، މި ޓެކްނޮލޮޖީ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ބޭނުންކުރާ ވަރަކަށް، މި ޓެކްނޮލޮޖީތައް ބޭނުންކޮށްގެން ވޯޓުލާ މީހުންނާ ގުޅެން އިތުރު ކެމްޕޭންތަކެއް ކުރާތަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިދާނެއެވެ.

ސޯޝަލް މީޑިއާ މޮނިޓަރކުރުމާއި ޑޭޓާ އެނަލައިޒްކުރުން

އިންތިޚާބީ ކެމްޕެއިންތަކުގައި ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ޑޭޓާ ތައް އެނަލައިޒްކޮށް، ވޯޓުލާ މީހުންގެ އަހުލާގާއި ޚިޔާލާއި ޑިމޮގްރަފިކްސްއާ ބެހޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ހޯދައެވެ. ކެމްޕެއިންތަކުގައި ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ޑޭޓާ އެއްކޮށް އެނަލައިޒް ކުރުމަށް ޑޭޓާ މައިނިން، ސެންޓިމެންޓް އެނަލިސިސް އަދި މެޝިން ލާނިން އަލްގޯރިދަމް ފަދަ ތަފާތު ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރެ އެވެ.

ފޭސްބުކް، ޓުވިޓާ އަދި އިންސްޓަގްރާމް ފަދަ ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމްތަކުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ޑޭޓާ އެއްކުރުމަށް ޑޭޓާ މައިނިން ބޭނުންކުރެ އެވެ. ސިޔާސީ ބޭފުޅުންނާއި އެމީހުންގެ ކެމްޕޭން ޓީމުތަކުން ވެސް ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ބޮޑެތި ހުރިހާ ޕްލެޓްފޯމްތަކެއްގައި ހެޝްޓެގްތަކާއި ކީވޯޑްތަކާއި މެންޝަންތައް މޮނިޓަރ ކުރުމަށް ސޯޝަލް ލިސްނިން ޓޫލްސް ބޭނުން ކުރެ އެވެ. މި ޓޫލްތަކުގެ ސަބަބުން ކެމްޕޭން ވަށައިގެންވާ ވާހަކަތައް ޓްރެކްކޮށް، ނުފޫޒު ފޯރުވާ ފަރާތްތައް ދެނެގަނެ، އަދި ހިއްސާކުރާ ވާހަކަތަކުގެ ޝުއޫރު ދެނެގަނެވޭނެ އެވެ. އެއަށްފަހު މި ޑޭޓާ ބޭނުންކޮށްގެން ޓާގެޓް ކުރެވިފައިވާ މެސެޖިންގ އާއި ކޮންޓެންޓް އަދި އިޝްތިހާރުތައް އުފެއްދިދާނެއެވެ.

އެއަށްފަހު ސެންޓިމެންޓް އެނަލިސިސް ބޭނުންކޮށްގެން ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ޑޭޓާތަކުގައި ފާޅުކުރާ އިހުސާސްތަކާއި ޚިޔާލުތައް ދެނެގަނެވެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ޕޯސްޓުތަކާއި ކޮމެންޓްތަކާއި މެސެޖުތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ރާގާއި ބަހުރުވަ އެނަލައިޒްކޮށް އެއީ ޕޮޒިޓިވް، ނެގެޓިވް ނުވަތަ ނިއުޓްރަލް އެއްޗެއްތޯ ބެލުން ހިމެނެ އެވެ.

ދޮގު މައުލޫމާތު ފެތުރުން

ޓެކްނޮލޮޖީގެ ސަބަބުން ސިޔާސީ ކެމްޕެއިންތަކަށް ވޯޓުލާ މީހުންނާ ހަމައަށް ގޮސް، އެމީހުންނާ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުގެ ގާބިލުކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ރަނގަޅުވި ނަމަވެސް، އޭގެ ސަބަބުން ދޮގު މައުލޫމާތު ފެތުރުމާއި ދޮގު މައުލޫމާތު ފެތުރުމަށް ވެސް ވަނީ މަގުފަހިވެފަ އެވެ. ވަކިން ހާއްސަކޮށް ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ދޮގު މައުލޫމާތާއި ޕްރޮޕެގެންޑާ ފަތުރަމުން ދަނީ އާންމުންގެ ހިޔާލު އޮޅުވާލުމުގެ މަގްސަދުގަ އެވެ. އިންތިހާބީ ކެމްޕެއިންތަކުގައި ދޮގު މައުލޫމާތު ދިނުމާއި ދޮގު މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ކެމްޕޭންތައް އާންމުވެފައިވާއިރު، އެ ކެމްޕެއިންތަކުގެ ސަބަބުން ވޯޓުލާ މީހުންގެ ހިޔާލަށް ނުފޫޒު ފޯރުވައި، އޮޅުން ބޮޅުން އުފައްދައި، ޑިމޮކްރެޓިކް މަރުހަލާއަށް އޮތް އިތުބާރު ގެއްލުވާލައެވެ. ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕޯސްޓުތަކާއި އީމެއިލްތަކާއި ޓެކްސްޓް މެސެޖްތަކާއި ޑީޕްފޭކް ވީޑިއޯފަދަ ތަފާތު ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް ދޮގު މައުލޫމާތު ފެތުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތެވެ.

ޑީޕްފޭކް ޓެކްނޮލޮޖީއަކީ މީހުންގެ ރިއަލިސްޓިކް، ނަމަވެސް ދޮގު ވީޑިއޯތައް އުފެއްދުމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ އާ ޓެކްނޮލޮޖީއެކެވެ. އަދި ސިޔާސީ ކެމްޕެއިންތަކުގައި ދޮގު މައުލޫމާތު ފެތުރުމަށާއި ވޯޓުލާ މީހުންގެ ހިޔާލު އޮޅުވާލުމުގެ ފުރުސަތު ބައެއް މީހުން ހޯދައެވެ. މިކަމުން އަރައިގަތުމަށް ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމްތަކުން ދޮގު މައުލޫމާތު ނައްތާލުމަށް ނުވަތަ ފްލެގް ކުރުމަށް ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައިވާއިރު، ވޯޓުލާ ފަރާތްތައް ދެނެގަނެ، މައުލޫމާތު ކަށަވަރު ކުރުމަށް ފެކްޓް ޗެކިން ޖަމިއްޔާތައް ވެސް ވަނީ އުފައްދައިފަ އެވެ. ކެމްޕެއިންތަކާއި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި ފެކްޓް ޗެކިން ޖަމިއްޔާތަކާއި ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމްތައް ގުޅިގެން ދޮގު މައުލޫމާތު ދިނުމާއި ދޮގު މައުލޫމާތު ފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށާއި ވޯޓުލާ ފަރާތްތަކަކީ ރަނގަޅަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ބަޔަކަށް ހެދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ.

މޯބައިލް އެޕް އާއި ވެބްސައިޓް

ސިޔާސީ ބޭފުޅުންނާއި ސިޔާސީ ކެމްޕޭންތަކުގައި މޯބައިލް އެޕްތަކާއި ވެބްސައިޓްތައް ބޭނުންކުރަނީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭންތަކުގައި ވޯޓުލާ މީހުންނާ ގުޅޭނެ ގޮތަކާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރާ ގޮތަކަށެވެ. މި ޑިޖިޓަލް ޓޫލްތަކަކީ ވޯޓުލާމީހުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއި، ވޯޓަރ އައުޓްރީޗް ކުރުމާއި، ފަންޑް ރެއިސިންގ އާއި، ވޮލަންޓިއަރ ކޯޑިނޭޝަން ފަދަ ތަފާތު ކަންކަމަށެވެ. އަދި ކެމްޕޭނާ ގުޅުން ހުރި ޚަބަރުތަކާއި މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ކެމްޕޭނަށް ޚާއްސަ އެޕްތައް އުފެއްދުމެވެ. އަދި އުމުރާއި ތަނާއި ވޯޓުލުމުގެ ތާރީހު ފަދަ ޑިމޮގްރަފިކް މައުލޫމާތުތަކަށް ބަލައިގެން ވޯޓުލާ މީހުންގެ ވަކި ގްރޫޕްތަކަށް ކެމްޕޭންތަކުން މެސެޖުތައް އަމާޒުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް މި އެޕްތަކުގެ ސަބަބުން ލިބެ އެވެ.

ސިޔާސީ ބޭފުޅުން ވެސް ކެމްޕޭން ތެރޭގައި ވޯޓުލާ މީހުންނާ ގުޅޭނެ ގޮތެއްގެ ގޮތުގައި ވެބްސައިޓްތައް ބޭނުން ކުރެ އެވެ. ގިނަ ފަހަރަށް ކެމްޕޭން ވެބްސައިޓްތަކުގައި ކެންޑިޑޭޓުގެ ޕްލެޓްފޯމާ ބެހޭ މައުލޫމާތާއި، ކެންޑިޑޭޓަށް އަޕްޑޭޓްތަކާއި ޚިޔާލުތައް ހިއްސާކުރެވޭނެ ބްލޮގަކާއި، ކެމްޕޭނަށް ގުޅޭނެ މައުލޫމާތު ހިމެނެއެވެ

ޖުމްލަގޮތެއްގައި ޓެކްނޮލޮޖީއަކީ އިންތިޚާބީ ކެމްޕެއިންތަކުގައި ވަރަށް ބޮޑު ދައުރެއް އަދާކުރަމުން އަންނަ އަދި ސިޔާސީ ފަރާތްތަކަށް ރަނގަޅަށް ވިސްނައި، ވޯޓުލާ މީހުންނާ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ ކަމެކެވެ. ޓެކްނޮލޮޖީ ކުރިއަރަމުން އަންނައިރު، ކެމްޕެއިންތައް ވޯޓުލާ މީހުންނާ ހަމައަށް ވާސިލުވެ، ގުޅާލެވޭނެ އިތުރު އީޖާދީ އަދި ހަރުދަނާ ގޮތްތަކެއް ފެންނާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރެވިދާނެ އެވެ.

ޓެކު ކަލޯ

ޓެކު ކަލޯ

ޙެއްވާ މަޖާ ވައިރަލް ހަބަރު ތަކާއި އެކު ހޮޅުއަޓަށް ދިރުން ގެނައުމަކީ ލިބޭ ބޮޑު ހިތްހަމަ ޖެހުމެއް

ޓެކްނޮލޮޖީ ހަބަރާއި ލިޔުން ހޮޅުއަށިތަކަށް.

ލޯތްބާއެކު ދިވެހިން އުފައްދާފައިވާ އުފެއްދުމެއް.