ޗެޓްޖީޕީޓީ ކަހަލަ ޓެކްނޮލޮޖީއެއް އަލީބާބާ އިން އުފައްދަނީ

އަޙްމަދު ދާއޫދު 09 ފެބްރުއަރީ 2023

ޗައިނާގެ އީ-ކޮމާސް ކުންފުނި އަލީބާބާ އިން ޗެޓްބޮޓް ހައިޕްގައި ބައިވެރިވާން ނިންމާފައިވަނީ ޗެޓްޖީޕީޓީ ސްޓައިލްގެ އަމިއްލަ ޓެކްނޮލޮޖީއެއް އުފައްދައިގެންނެވެ. އެ ކުންފުނީގެ ތަރުޖަމާނު ވިދާޅުވީ މި ޓެކްނޮލޮޖީ މިހާރު އިންޓާނަލްކޮށް ޓެސްޓް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި އޯޕަންއޭއައި އިން އުފެއްދި މަގުބޫލު ބަހުގެ މޮޑެލްއާ ވާދަކުރެވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެ ކުންފުންޏަށް އެބައޮތް ކަމަށެވެ.

މިފަހަކަށް އައިސް ޗެޓްބޮޓް މާކެޓް ހަލުވިކަމާއެކު ކުރިއަރަމުން އަންނައިރު، ގިނަ ޓެކް ކުންފުނިތަކުން ވަނީ އޭއައި އިން އުފައްދާ ކޮންވަޒޭޝަނަލް އެޖެންޓުން އުފެއްދުމަށް އިންވެސްޓްކޮށްފަ އެވެ. މި ޓެކްނޮލޮޖީ އަކީ ކަސްޓަމަރުންގެ ހިދުމަތާއި ސަޕޯޓްގެ އިތުރުން ޕާސަނަލް އަދި ބިޒްނަސް އެޕްލިކޭޝަންތަކުގައި ވެސް ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ބޭނުންކުރާ ޓެކްނޮލޮޖީއެކެވެ. ޗެޓްބޮޓްތަކަކީ ރޫޓިން ޓާސްކްތައް އޮޓޮމޭޓްކޮށް، އިތުރަށް ޕާސަނަލައިޒްޑް ޔޫޒަރ އެކްސްޕީރިއަންސެއް ފޯރުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.

އީ-ކޮމާސް އިންޑަސްޓްރީގައި އިނޮވޭޝަންގެ އެންމެ ކުރީ ސަފުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ އަލީބާބާ ޗެޓްބޮޓް ޓެކްނޮލޮޖީއަށް އެ ކުންފުނިން ނުކުތުމަކީ އިނޮވޭޝަނަށް ދޭ ސަމާލުކަން އިތުރުވެގެން ދިޔަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވެ އެވެ. ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކަސްޓަމަރުންނާއި އާއި ޑޭޓާ ވަސީލަތްތަކާއެކު ކުރިއަރަމުން އަންނަ އަލީބާބާ އަކީ މާކެޓުގެ އެންމެ މޮޅު މީހުންނާ ވާދަކުރެވޭނެ ޗެޓްބޮޓެއް އުފެއްދުމުގެ ގާބިލުކަން ލިބިފައިވާ ކުންފުންޏެއް ކަމަށް ގިނަބަޔަކު ދެކެއެވެ.

އެ ކުންފުނީގެ ޗެޓްބޮޓަކީ ކަސްޓަމަރުންގެ ހިދުމަތާއި ސަޕޯޓް އިން ފެށިގެން ޕާސަނަލް އަދި ބިޒްނަސް އެޕްލިކޭޝަންތަކާ ހަމައަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވޭނެ ޗެޓްބޮޓަކަށް ވާނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ. މި ޓެކްނޮލޮޖީ އަލީބާބާގެ މިހާރު ހުރި އީ-ކޮމާސް ޕްލެޓްފޯމްގެ ތެރެއަށް އިންޓަގްރޭޓްކުރެވި، އޮންލައިންކޮށް ޝޮޕިން ކުރާއިރު ކަސްޓަމަރުންނަށް މެދުކެނޑުމެއް ނެތި ތަޖުރިބާއެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ.

އެ ކުންފުނީގެ ތަރުޖަމާނު ވިދާޅުވީ ޗެޓްބޮޓް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް އަދިވެސް އޮތީ ވަރަށް ކުރީ މަރުހަލާގައި ކަމަށާއި ޓެކްނޮލޮޖީ އާންމުންނަށް ދޫކުރާނެ ދުވަހެއް ނޭނގޭ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އިނޮވޭޝަންގެ ޓްރެކް ރެކޯޑާއި ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީ އުފެއްދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތަށް ބަލާއިރު ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ޗެޓްބޮޓް ތައާރަފް ކުރެވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެ ކުންފުންޏަށް އެބައޮތެވެ.

ޗެޓްބޮޓް މާކެޓަށް އަލީބާބާ ނުކުތުމަކީ އިންސާނުން ފަދައިން ވިސްނުމާއި، ވާހަކަ ދައްކާ އޭއައި ޓެކްނޮލޮޖީގެ މުހިންމުކަން އިތުރުވަމުންދާކަން ހާމަކޮށްދޭ ކަމެކެވެ. އެ ކުންފުނިން ބާޒާރަށް ނުކުތުމުން ވާދަވެރިކަން އިތުރުވެ، މި ދާއިރާއިން އިނޮވޭޝަނަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެ އެވެ. ފުޅާ ވަސީލަތްތަކާއި ތަޖުރިބާއާ އެކު އަލީބާބާ އަކީ ޗެޓްބޮޓް މާކެޓުގެ ލީޑިން ކުންފުންޏަކަށްވެ، ޓެކްނޮލޮޖީއާ މުއާމަލާތް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް އާ އަދި އީޖާދީ ގޮތްތަކެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގާބިލުކަން ލިބިފައިވާ ކުންފުންޏެކެވެ.

އަޙްމަދު ދާއޫދު

އަޙްމަދު ދާއޫދު

ބިނާކުރަނިވި ޚިޔާލުތަކާއެކު ލިޔުންތެރިކަމަށް އުފަލާއެކު މަރުޙަބާ ކިޔަމެވެ.

ޓެކްނޮލޮޖީ ހަބަރާއި ލިޔުން ހޮޅުއަށިތަކަށް.

ލޯތްބާއެކު ދިވެހިން އުފައްދާފައިވާ އުފެއްދުމެއް.