އޭއައި ރޭސް ހުއްޓާލަންވީތަ؟ މިކަމުގެ ހައްލަކީ ކޮބާ؟

އަޙްމަދު ދާއޫދު 30 މާރިޗު 2023

އޭއައި އާއި ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެންމެ ފަހުގެ ކުރިއެރުންތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކާ އަދި ވިސްނާ ހަދާ ގިނަބަޔަކު މިއަދު ކަންބޮޑުވާ އެއްވާހަކައަކީ ދާދި ފަހުން ދުނިޔޭގެ ނޫސްތަކުގެ ފަލަ ސުރުޚީތަކަށް އައިސްފައިވާ ޚިޔާލުތަފާތުވެފައިވާ ޗެޓްޖީޕީޓީގެ ވާހަކައެވެ. ޗެޓްޖީޕީޓީގެ ސަބަބުން އުފެދުނު އޭއައި ރޭސް ހުއްޓުވުމަށް، ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު މަހުޖަނު އީލޮން މަސްކް އިސްކޮށް ހުރެ ސައިންސްވެރިންގެ ޖަމާޢަތަކުން ހުށަހެޅި ޕެޓިޝަނުގެ ވާހަކައެވެ.

ޗެޓްޖީޕީޓީ އަކީ ސެން ފްރެންސިސްކޯގެ ރިސާޗް ލެބެއް ކަމަށްވާ އޯޕަންއޭއައި އިން އުފެއްދި ބާރުގަދަ އޭއައި ޗެޓްބޮޓެކެވެ. ޗެޓްޖީޕީޓީ އިން ބޭނުންކުރަނީ ޖެނެރޭޓިވް ޕްރީ ޓްރެއިނިންގެ ނަމުގައި ޑީޕް ލާނިން ޓެކްނިކެއް ކަމަށްވާއިރު، މި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ސަބަބުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ޓެކްސްޓް ޑޭޓާއިން ފިލާވަޅު ލިބި، ކޮންމެ އިންޕުޓަކަށް ވެސް ކޮންޓެންޓް އަދި ރިއަލިސްޓިކް ރެސްޕޮންސްތަކެއް އުފެއްދުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދެއެވެ. ޗެޓްޖީޕީޓީ އަކީ ކަސްޓަމަރުންގެ ހިދުމަތާއި ތައުލީމާއި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ އިތުރުން ތެރަޕީ ފަދަ ތަފާތު އެޕްލިކޭޝަންތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންކުރާ އެޕްލިކޭޝަނެކެވެ.

މަޝްހޫރު ކޮމްޕިއުޓާ ސައިންޓިސްޓުންނާއި ޓެކް އިންޑަސްޓްރީގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ބައެއް ފަރާތްތައް ކަމަށްވާ އީލޮން މަސްކް އާއި ސްޓީވް ވޮޒްނިއާކް ވަނީ ޗެޓްޖީޕީޓީއިން ފެށި އޭއައި ރޭސް ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލައި ޕެޓިޝަނެއްގައި ސޮއިކޮށްފަ އެވެ. ސައިންސްވެރިންގެ އެ ޓީމުން މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ އިންސާނީ ވާދަވެރި އިންޓެލިޖެންސް ހިމެނޭ އޭއައި ސިސްޓަމްތަކުގެ ސަބަބުން މުޖުތަމައުއަށާއި އިންސާނިއްޔަތަށް ބޮޑެތި ނުރައްކާތަކެއް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމަށާއި، އިންޓަނެޓްގައި ދޮގު މައުލޫމާތު ތައް ފެތުރުމާއި ވަޒީފާތައް އޮޓޮމޭޓް ކުރުމާއި، ސައިންސް ފިކްޝަންގެ ދާއިރާއިން ބޭރުން މުސްތަގުބަލުގެ ނުރައްކާތައް އިތުރުވާނެ ކަމަށެވެ. އެ މީހުން ބުނާ ގޮތުގައި ފާއިތުވި މަސްތަކުގައި އޭއައި ލެބްތަކަށް ކޮންޓްރޯލް ނުކުރެވޭ ވަރުގެ ބާރުގަދަ ޑިޖިޓަލް ވިސްނުންތަކެއް އުފައްދައި ޑިޕްލޮއިކުރުމަށް ޓަކައި ކޮންޓްރޯލުން ނެއްޓިފައިވާ ރޭހެއްގައި ވަނީ އެއްވެސް މީހަކަށް އަންދާޒާވެސްކޮށް ނުލެވޭވަރު، ނުވަތަ އިތުބާރު ހުރި ގޮތެއްގައި ކޮންޓްރޯލް ނުކުރެވޭ ފަދަ ބާރުގަދަ ޑިޖިޓަލް ވިސްނުންތަކެއް އުފެއްދުމަށް މިސްރާބު ޖަހާފައެވެ.

އޯޕަންއޭއައި އިން ނެރުނު ޗެޓްޖީޕީޓީގެ އެންމެ ފަހުގެ އަދި އެންމެ އެޑްވާންސް ވާޝަން ކަމަށްވާ ޖީޕީޓީ-4 އަށް ވުރެ ބާރުގަދަ އޭއައި ސިސްޓަމްތައް ތަމްރީނުކުރުން މަދުވެގެން 6 މަސް ދުވަހަށް ވަގުތުން މަޑުޖައްސާލުމަށް ހުރިހާ އޭއައި ލެބްތަކަށް ޕެޓިޝަނުގައި ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފަ އެވެ. އަދި އެފަދަ ހުއްޓުމެއް އަވަހަށް ތަންފީޒު ނުކުރެވޭނަމަ ސަރުކާރުތަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅައި މޮރެޓޯރިއަމް އެއް ގާއިމުކުރުމަށް ވެސް ޕެޓިޝަނުގައި ވަނީ އެދިފަ އެވެ. މި ޕެޓިޝަނަކީ އެޑްވާންސް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ ނުރައްކާތައް ކުޑަކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާއެއް ކަމަށްވާ "ފިއުޗާ އޮފް ލައިފް އިންސްޓިޓިއުޓުން" އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕެޓިޝަނެކެވެ.

މިމައްސަލައާއި ދޭތެރޭ ފުންކޮށް ވިސްނާލައިފިނަމަ ތަފާތު އިޙްސާސްތަކެއް ކުރެވޭނެއެވެ. އެއްކޮޅުން، އޭއައިއަކީ ދުނިޔެއަށް ހެޔޮ އަދި ނޭދެވޭ އަސަރުތަކެއް ކޮށްފާނެ ބާރުގަދަ ޓެކްނޮލޮޖީއެއްކަމާއި، އެ ޓެކްނޮލޮޖީ ތަރައްޤީކޮށް ބޭނުންކުރުމުގައި އަޅުގަނޑުމެން ސަމާލުވެ ޒިންމާދާރުވާންޖެހޭކަމަށް ޤަބޫލުކުރަންޖެހެއެވެ. އަދި އޭ.އައި.ގެ އަޚްލާޤީ އަދި އިޖްތިމާޢީ އަސަރުތަކާ ބެހޭގޮތުން ޢާންމުކޮށް ދެފުށް ފެންނަ ގޮތެއްގައި މަޝްވަރާކޮށް، އޭގެ މުސްތަޤްބަލް ބައްޓަންކުރުމުގައި ތަފާތު ސްޓޭކްހޯލްޑަރުން ޝާމިލުކުރުމަކީ ވެސް މުހިންމު ކަމެއްކަން ޔަޤީނެވެ. އަނެއްކޮޅުން، މިމައްސަލައިގައި ކަންބޮޑުވާންޖެހެނީ، އޭ.އައި.ގެ ދިރާސާތައް ހުއްޓައިލުން ނުވަތަ މަޑުޖައްސާލުމަކީ، އިނޮވޭޝަނާއި ކުރިއެރުމަށް ހުރަސްއެޅިދާނެ ކަމެއްކަމާއި، މިކަމުގެ ސަބަބުން މޮރެޓޯރިއަމްއަށް ތަބާވާ ޤައުމުތަކާއި ކުންފުނިތަކާއި، އެކަން ނުކުރާ ޤައުމުތަކުގެ މެދުގައި ފަރަގެއް އުފެދިދާނެތީއެވެ. އަދި މިފަދަ މަޑުޖެހުމަކުން ހަގީގަތުގައި ވެސް އޭއައި ހިންގުމާއި ޖަވާބުދާރީވުމުގެ މައިގަނޑު މައްސަލަތަކަށް ހައްލެއް އަންނާނެތޯ ނުވަތަ އެކަމުގެ ސަބަބުން އެކަންކަން ލަސްވެގެންދާނެތޯ ވެސް އަޅުގަނޑު ހިތަށް އަރާ ސުވާލެކެވެ.

އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި، މި ޕެޓިޝަންގެ ސަބަބުން ޗެޓްޖީޕީޓީގެ ސަބަބުން އުފެދުނު އޭއައި ރޭހާމެދު ޞައްޙަ ކަންބޮޑުވުންތަކެއް އުފެދޭނެކަމަށް ބެލެވޭއިރު، އެއީ އެންމެ ރަނގަޅު ޙައްލެއް ލިބޭ ކަމެއްކަން އަޅުގަނޑަކަށް ނުވިސްނެއެވެ. އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި، އޭ.އައި.ގެ ރިސާޗަރުންނާއި، ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައަޅުއްވާ ފަރާތްތަކާއި، ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކާއި، އަދި މުޅި މުޖުތަމަޢުގެ މެދުގައި، އޭ.އައި. އަކީ އިންސާނީ އަޚްލާޤާއި މަޞްލަޙަތުތަކާ ގުޅިފައިވާ، އަދި ނުބައިކަމުގެ ބަދަލުގައި ހެޔޮކަމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެއްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި، މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް މަޝްވަރާއާއި އެއްބާރުލުން ބޭނުންވެއެވެ.

އަޙްމަދު ދާއޫދު

އަޙްމަދު ދާއޫދު

ބިނާކުރަނިވި ޚިޔާލުތަކާއެކު ލިޔުންތެރިކަމަށް އުފަލާއެކު މަރުޙަބާ ކިޔަމެވެ.

ޓެކްނޮލޮޖީ ހަބަރާއި ލިޔުން ހޮޅުއަށިތަކަށް.

ލޯތްބާއެކު ދިވެހިން އުފައްދާފައިވާ އުފެއްދުމެއް.