އިންސާނާގެ ސިކުނޑިއާ ކުޅުމުގެ ހުއްދަ މަސްކްގެ ނިއުރަލިންކް އަށް

ބްރޭން-މެޝިން އިންޓަފޭސް (ބީއެމްއައި) ޓެކްނޮލޮޖީ ތަރައްގީ ކުރުމުގެ އަމާޒު ހިފާފައިވާ ނިއުރޯޓެކްނޮލޮޖީ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ އެލޮން މާސްކްގެ ނިއުރަލިންކަށް ސިކުނޑީގައި އިންޕްލާންޓް ކޮށްފައިވާ އިންސާނުންގެ ޓެސްޓްތައް ހެދުމަށް އެމެރިކާގެ ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (އެފްޑީއޭ) އިން ހުއްދަ ލިބިއްޖެ އެވެ. މި އިއުލާނަކީ މި ބޮޑު މަޝްރޫއުގެ މުހިންމު މައިލްސްޓޯނެއް ކަމަށްވާއިރު، މިއީ ނިއުރަލް އިންޓަފޭސްތަކުގެ ދާއިރާއިން ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދުމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ އިއުލާނެކެވެ.

ޓެސްލާގެ ސީއީއޯ އެލޮން މާސްކް 2016 ވަނަ އަހަރު އުފެއްދި ނިއުރަލިންކުން އަންނަނީ އިންސާނުން ޓެކްނޮލޮޖީއާ މުއާމަލާތްކުރާ ގޮތަށް އިންގިލާބެއް ގެނައުމުގެ ގާބިލްކަން ހުރި ހައި ބެންޑްވިޑް ބްރެއިން އިމްޕްލާންޓްތައް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އެ ކުންފުނީގެ އެންމެ ފަހުގެ އަމާޒަކީ އިންސާނާގެ ސިކުނޑިއާއި ކޮމްޕިއުޓަރުތަކާ ދެމެދު އެއްވެސް ދަތިކަމެއް ނެތި ގުޅުމެއް އުފެއްދުމާއި، ވަކިވަކި ފަރުދުންނަށް ޑިޖިޓަލް ޑިވައިސްތައް އެމީހުންގެ ފިކުރުތަކުން ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭނެ ގޮތް ހެދުމެވެ.

އެފްޑީއޭގެ ރުހުން ލިބުމުން ނިއުރާލިންކަށް އިންސާނުންގެ ޓެސްޓްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާއިރު، މިއީ އެމީހުންގެ ނިއުރަލް އިމްޕްލާންޓް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ރައްކާތެރިކަމާއި ފައިދާ ވަޒަންކުރުމަށް އެޅޭ ވަރަށް މުހިންމު ފިޔަވަޅެކެވެ. މި ޓެސްޓްތަކުގައި ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން ހޮވާލެވޭ ގްރޫޕެއް ހިމެނޭއިރު، ސިކުނޑީގެ އިމްޕްލާންޓްތައް ލިބި، މޮނިޓަރިން އާއި އިވެލުއޭޝަން ހަދައިގެން ސިސްޓަމްގެ ޕާފޯމަންސާއި ކުރިމަތިވެދާނެ ނޭދެވޭ އަސަރުތައް ވަޒަންކުރާނެ އެވެ.

"ލިންކް" ގެ ނަމުން މަޝްހޫރު ނިއުރަލިންކް އިމްޕްލާންޓް އެކުލެވިގެންވަނީ ސިކުނޑީގައި އިންޕްލާންޓްކޮށްފައިވާ ކުޑަކުޑަ ޗިޕަކުން ކަމަށާއި، މި ޗިޕަކީ ސިކުނޑީގެ ހަރަކާތްތައް ރެކޯޑްކޮށް ނިއުރޯންތައް ސްޓިމިއުލޭޓް ކުރެވޭ އިލެކްޓްރޯޑްތަކާ ގުޅިފައިވާ އެއްޗެކެވެ. މި ޑިވައިސް ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ ލައިގެން އުޅެވޭ ޑިވައިސްއަކާ އިންޓަފޭސް ކުރެވޭ ގޮތަށް ކަމުން ސިކުނޑިއާއި ބޭރުގެ ޑިވައިސްތަކާ ދެމެދު ދެ ދިމާލަކަށް މުއާމަލާތް ކުރެވޭނެ އެވެ. މި ބިންގާ އަޅާ ޓެކްނޮލޮޖީއަކީ ނިއުރޯލޮޖިކަލް ޑިސްއޯޑަރސް ހުންނަ ފަރުދުންނަށް އިންތިހާއަށް ފުރުސަތު އޮތް ޓެކްނޮލޮޖީއެއް ކަމަށާއި، މިއީ ގެއްލިފައިވާ ޙިއްސީ ވަޒީފާތައް އަލުން ހޯދުމަށް ނުވަތަ ޕެރަލައިސިސް ފަދަ ހާލަތްތަކަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް އާ މަގުތަކެއް ލިބިގެންދާނެ ޓެކްނޮލޮޖީއެއް ކަމަށް ނިއުރަލިންކް އިން ބުނެއެވެ.

އިންސާނުންގެ ޓެސްޓްތަކަށް އެފްޑީއޭއިން ރުހުން ދިނުމަކީ ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ނަމަވެސް، މިފަދަ ޓެކްނޮލޮޖީ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ކްލިނިކަލް ގޮތުން ބޭނުން ކުރުމުގެ މަގު އަދިވެސް ދިގުކަން ފާހަގަކުރުން މުހިންމެވެ. މި ޓެސްޓްތަކުގެ ސަބަބުން ނިއުރާލިންކުން އުފައްދާފައިވާ ނިއުރަލް އިންޓަފޭސް ޓެކްނޮލޮޖީ އިތުރަށް ރީފައިންކޮށް ރަނގަޅު ކުރުމަށް އަގުހުރި ޑޭޓާތަކެއް ލިބިގެންދާނެ އެވެ. އެ ކުންފުނީގެ އަމާޒަކީ ރެގިއުލޭޓަރުންނާއި ސައިންސްވެރިންނާއި މެޑިކަލް ކޮމިއުނިޓީއާ ގުޅިގެން އެމީހުންގެ އާ އުފެއްދުންތަކުގެ ސަލާމަތާއި ފައިދާ ކަށަވަރުކޮށްދިނުމެވެ.

ޖައްވީ ދިރާސާތަކާއި އިލެކްޓްރިކް ވެހިކަލްތަކުގެ ދާއިރާއިން މަޝްހޫރުވެފައިވާ އެލޮން މާސްކް ވަނީ ނިއުރަލް އިންޓަފޭސް ޓެކްނޮލޮޖީ ކުރިއެރުވުމުގެ މުހިންމުކަމަށް ތަކުރާރުކޮށް ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ. އޭނާ ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ކާމިޔާބު ސިކުނޑި-މެޝިން އިންޓަފޭސްއަކުން އިންސާނާގެ ޤާބިލުކަމަށް ފުން އަސަރުތަކެއް ކޮށް، ކުރިން ތަސައްވަރު ނުކުރެވޭ ގޮތަށް ކޮގްނިޓިވް ޤާބިލުކަން އިތުރުކޮށް، މުވާސަލާތު ކުރިއެރުވޭނެ އެވެ.

ނިއުރަލިންކް ތަރައްގީކުރުމާއި އެފްޑީއޭ އިން ފާސްކޮށްފައިވާ އިންސާނުންގެ ޓެސްޓިން އިން ނިއުރޯޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާއަށް ޝައުގުވެރިކަމާއި އިންވެސްޓްމަންޓް އިތުރުވަމުންދާކަން ހާމަވެގެންދެއެވެ. ސިއްހީ ފަރުވާއާއި މުވާސަލާތާއި އިންސާނާއާއި މެޝިން މުއާމަލާތްކުރުމުގައި އާ ފުރުސަތުތައް ހުޅުވާލުމުގެ ފުރުސަތު އޮތްކަމުގެ ސަބަބުން އެހެން ބައެއް ކުންފުނިތަކާއި ދިރާސާކުރާ މުއައްސަސާތަކުން ވެސް މިފަދަ ކޮންސެޕްޓްތައް ހޯދަމުންދެއެވެ.

ނިއުރަލިންކުން އިންސާނީ ޓްރައިލްތައް ކުރިއަށްދާއިރު، ދުނިޔެ އިންތިޒާރުކުރާނީ އޭގެ ނަތީޖާތަކާއި އޭގެ ފަހުން ސިކުނޑި-މެޝިން އިންޓަފޭސް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ކުރިއެރުންތަކަށެވެ. ރައްކާތެރި އަދި ފައިދާހުރި ނިއުރަލް އިމްޕްލާންޓްތައް ކާމިޔާބުކަމާއެކު އުފެއްދުމަކީ ބޭސްވެރިކަމަށް އިންގިލާބެއް ގެނެސްދީ، އިންސާނުންގެ ކުރިއެރުމާއި ނިއުރޯލޮޖިކަލް ހާލަތްތަކަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް އާ ފުރުސަތުތަކެއް ހުޅުވިދާނެ ކަމެކެވެ.

އަޙްމަދު ދާއޫދު

އަޙްމަދު ދާއޫދު

ބިނާކުރަނިވި ޚިޔާލުތަކާއެކު ލިޔުންތެރިކަމަށް އުފަލާއެކު މަރުޙަބާ ކިޔަމެވެ.

ޓެކްނޮލޮޖީ ހަބަރާއި ލިޔުން ހޮޅުއަށިތަކަށް.

ލޯތްބާއެކު ދިވެހިން އުފައްދާފައިވާ އުފެއްދުމެއް.