ވައިފައި ސްލޯވަނީތަ؟ އެއީ ކީއްވެގެންކަން އެނގޭތަ؟

އަޙްމަދު ދާއޫދު 23 ޖޫން 2023

ވައިފައި ސްލޯ ވަނީހެއްޔެވެ؟ އިންޓަނެޓް ނުވަތަ ވައިފައި ސްޕީޑް ސްލޯވާންދިމާވެދާނެ ވަރަށް ގިނަ ސަބަބުތައް ހުރެދާނެއެވެ. އޭގެ އިތުރުން ތިބާގެ އިންޓަނެޓް ޕްރޮވައިޑަރ ތިބާގެ ސްޕީޑް ގަސްތުގައި ދަށްކޮށްލަނީ ކަމަށްވެސް ވެދާނެއެވެ. އެކަމާމެދު ވިސްނާލަމާ ހިނގާށެވެ.

އިންޓަނެޓްގެ ޚިދުމަތްދޭ އިންޓަނެޓް ސާވިސް ޕްރޮވައިޑަރުން (އައިއެސްޕީ) ގަސްތުގައި ވައިފައި ކަނެކްޝަން ލަސްކޮށްފާނެ ހެއްޔެވެ؟ މިއީ މިއަދު ބޮޑު ބަހުސަކަށް ނުދިޔަޔަސް ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ވާހަކަ ދެކެވޭ މައުޟޫއު އެކެވެ.

ބައެއް ފަރާތްތަކުން އެކަމާ ދެކޮޅަށް ވަކާލާތު ކުރެއްވިޔަސް، ޤަބޫލުކުރަން ޖެހޭ އެއް ހަޤީޤަތަކީ ބޭންޑްވިޑްތް ތްރޮޓްލިންގެ ނަމުން މަޝްހޫރު މި އުސޫލުގެ ސަބަބުން އައިއެސްޕީތަކަށް ވަކި ހަރަކާތްތަކަށް ބްރޯޑްބޭންޑް އެކްސެސް ލިމިޓް ކުރެވޭނެ ކަމެވެ. މިއާއި ގުޅުން ހުރި އެންމެ ބޮޑު އެއްކަމަކީ ނެޓް ނިއުޓްރަލިޓީ ދެމެހެއްޓުމެވެ. ނެޓް ނިއުޓްރަލިޓީއަކީ އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތް ދޭ ފަރާތްތައް (އައިއެސްޕީ) އިން އެއްވެސް ތަފާތުކުރުމެއް ނުވަތަ ވަކި ކަމަކަށް އިސްކަމެއް ދީގެން އެއްވެސް ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި، ހުރިހާ އިންޓަނެޓް ޓްރެފިކަކާ މެދު ވެސް ހަމަހަމަކަމާ އެކު އަމަލު ކުރަން ޖެހޭނެ އުސޫލެކެވެ.

ތިބާ އަތުން ކުރާ ހޭދައާއި އެއްވަރުގެ އިންޓަނެޓް ސްޕީޑެއް ތިބާއަށް ނުލިބޭ ކަމަށް ހީވާނަމަ ތިބާގެ ކަނެކްޝަން ޗެކްކޮށްލަމާ ހިނގާށެވެ.

ތްރޮޓްލިންގ ދެނެގަތުން:

ތިބާ އުންމީދުކުރާ މިންވަރަށްވުރެ ތިބާގެ އިންޓަނެޓްގެ ސްޕީޑް ލަސް ކަމަށް ހީވާނަމަ ފުރަތަމަވެސް ތިބާ ބޭނުންކުރާ ރައުޓަރު ޗެކްކޮށްލާށެވެ. އެއީ މާކުރީގެ ރައުޓަރެއް ނަމަ އަވަހަށް ރައުޓަރު ބަދަލު ކުރާށެވެ. ނަމަވެސް ރައުޓަރާއި، ތިބާ އިންޓަނެޓް ބޭނުންކުރާ ސިސްޓަމާއި، އަދި ތިބާ ބޭނުންކުރާ ޕެކޭޖްގެ ކެޕޭސިޓީގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ހުރިކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައި ނުވާނަމަ އަދި އިންޓަނެޓްގެ ސްޕީޑް ވަރަށް ދަށުގައި ހުރިނަމަ، މިއީ އައިއެސްޕީން ގަސްތުގައި ކަނެކްޝަން ތުރޮޓްލްކުރަނީތޯ ތަހުގީގު ކުރަންވީ ވަގުތެވެ.

މިކަން ދެނެގަތުމަށް އޮތް އެއް ގޮތަކީ އިތުބާރު ހުރި އޮންލައިން ޓޫލްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ދުވާލުގެ އެކި ވަގުތުތަކުގައި ސްޕީޑް ޓެސްޓްތައް ހެދުމެވެ. ސްޓްރީމިން ނުވަތަ ވަކި ވެބްސައިޓްތަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރުން ފަދަ ވަކި ހަރަކާތްތަކެއްގެ ތެރޭގައި ސްޕީޑް މާ ލަސްވާ ނަމަ އެއީ ތްރޮޓްލް ވުމުގެ ނިޝާނަކަށް ވެދާނެއެވެ.

ނެޓް ނިއުޓްރަލިޓީގެ އަސަރު:

އައިއެސްޕީތަކުން އިންޓަނެޓްގެ ހުރިހާ ޓްރެފިކެއް ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ބަލަން ޖެހޭ އުސޫލު ކަމަށްވާ ނެޓް ނިއުޓްރަލިޓީ އަކީ ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހޫނު ބަހުސްތަކެއްގެ މައުޟޫއެކެވެ. އެމެރިކާއިން 2015 ވަނަ އަހަރު ނެޓް ނިއުޓްރަލިޓީ ގަވާއިދުތައް ތަންފީޒުކޮށް، އިންޓަނެޓް ބޭނުންކުރުން އިންސާފުވެރި އަދި ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ކަށަވަރުކޮށްދިނެވެ. ނަމަވެސް 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުމާއި އޭގެ ފަހުން ނެޓް ނިއުޓްރަލިޓީ ގަވާއިދުތައް ނެތުމުން އައިއެސްޕީތަކަށް ވަނީ އެމީހުންގެ އިސްކަންދޭ ގޮތަށް އިންޓަނެޓް ސްޕީޑް ކޮންޓްރޯލްކޮށްގެން އެމީހުންގެ ބާރު ބޭނުން ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިފަ އެވެ.

ވާޗުއަލް ޕްރައިވެޓް ނެޓްވޯކްސް (ވީޕީއެން) ގެ ދައުރު:

އައިއެސްޕީ ތްރޮޓްލިންގ ތަޖުރިބާކުރާ ފަރުދުންނަށް ލިބިދާނެ އެއް ހައްލަކީ ވާޗުއަލް ޕްރައިވެޓް ނެޓްވޯކް (ވީޕީއެން) ބޭނުން ކުރުމެވެ. ވީޕީއެން މަސައްކަތް ކުރަނީ އިންޓަނެޓް ޓްރެފިކް އެންކްރިޕްޓްކޮށް ސެކިއުރިޓީ ސަރވަރތަކުގެ ތެރެއިން ރޫޓްކޮށް، އައިއެސްޕީ އިން އައިޕީ އެޑްރެސް ފައިދާހުރި ގޮތެއްގައި މާސްކްކޮށްގެންނެވެ. އެގޮތަށް ކަންތައް ކުރުމުން ވީޕީއެން އިން ތިބާގެ އޮންލައިން ޕްރައިވެސީ ރައްކާތެރިކޮށްދީ، އައިއެސްޕީތަކުން ތިބާގެ އިންޓަނެޓް ހަރަކާތްތައް ދެނެގަނެ، ޚިޔާރުކޮށްގެން ލަސްކުރުން ހުއްޓުވޭނެ އެވެ. ނަމަވެސް ފާހަގަކުރުން މުހިންމީ ވީޕީއެން ތަކުގައި ކަނެކްޝަން ސްޕީޑާއި ސަބްސްކްރިޕްޝަންގެ ހަރަދު ބޮޑުވެދާނެ ފަދަ ބައެއް ލިމިޓެޝަންތައް ހުރެދާނެ ކަމެވެ.

އިންސާފުވެރި އިންޓަނެޓަކަށް ވަކާލާތުކުރުން:

އައިއެސްޕީތަކުން ވައިފައި ތޮއްޖެހިދާނެ ކަމުގެ މާޔޫސް ހަގީގަތާ ކޮންސިއުމަރުންނަށް ކުރިމަތިވެފައިވާއިރު، ނެޓް ނިއުޓްރަލިޓީގެ އުސޫލުތައް ހިމާޔަތްކުރުމަށް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް ވަކާލާތު ކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ. އިންސާފުވެރި އަދި ހުޅުވާލެވިފައިވާ އިންޓަނެޓަކުން ވަކިވަކި ފަރުދުންނަށް މައުލޫމާތާއި އާ އުފެއްދުންތަކާއި ޑިޖިޓަލް ފުރުސަތުތައް ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ލިބިގެންދާނެ އެވެ.

މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރި ނަމަވެސް ވައިފައި ސްޕީޑް ލަސްވުމާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ ނަމަ، އައިއެސްޕީން ގަސްތުގައި ކަނެކްޝަން ކޮންްޓްރޯލް ކޮށްފާނެ ކަމަށް ވިސްނާންވާނެއެވެ.

ސްޕީޑް ޓެސްޓްތައް ހަދައިގެން އިންޓަނެޓް ބޭނުންކުރުމުގެ އުސޫލުތައް ބަލައި، މި ދައުވާއަށް ތާއީދުކުރާ ހެކިތައް އެއްކުރެވޭނެއެވެ. އެންމެންނަށް އިންސާފުވެރި އަދި އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ބުރަނުވާ އިންޓަނެޓް ތަޖުރިބާއެއް ހޯދުމަށް ވަކިވަކި ފަރުދުންނާއި ސިޔާސަތު ކަނޑައަޅާ ފަރާތްތަކުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ.

އަޙްމަދު ދާއޫދު

އަޙްމަދު ދާއޫދު

ބިނާކުރަނިވި ޚިޔާލުތަކާއެކު ލިޔުންތެރިކަމަށް އުފަލާއެކު މަރުޙަބާ ކިޔަމެވެ.

ޓެކްނޮލޮޖީ ހަބަރާއި ލިޔުން ހޮޅުއަށިތަކަށް.

ލޯތްބާއެކު ދިވެހިން އުފައްދާފައިވާ އުފެއްދުމެއް.