އޮންލައިން ކޮންޓެންޓަށް އޭއައި ސްޕައިޑަރބޮޓްސްގެ އަސަރު

އަޙްމަދު ދާއޫދު 11 އޯގަސްޓު 2023

ޖެނެރޭޓިވް އޭއައި އާއި ބޮޑެތި ލޭންގުއޭޖް މޮޑެލްސް ގެ ކުރިއެރުމަކީ އިންޓަނެޓްގައި ކޮންޓެންޓް ހިއްސާކުރުމުގެ ސަގާފީ އެއްބަސްވުމަށް ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމެކެވެ. އޭއައި މޮޑެލް ޓްރެއިނިން އަށް އޮންލައިން ކޮންޓެންޓް ސްކްރޭޕް ކުރުމަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ސްޕައިޑަރބޮޓެއް ކަމަށްވާ އޯޕަންއޭއައިގެ ޖީޕީޓީބޮޓް އިން ދަނީ ކޮންޓެންޓް އުފައްދާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ކަންބޮޑުވުންތައް އުފެދެމުންނެވެ.

ވެބްސައިޓްތަކުން ގޫގަލްބޮޓް ފަދަ ޑިޖިޓަލް ސްޕައިޑަރ ބޮޓްތަކަށް މަރުހަބާ ކިޔާއިރު، މިއީ ސަރޗް އިންޖީނުތަކަށް ކޮންޓެންޓް އިންޑެކްސްކޮށް ރޭންކް ކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭ، އެމީހުންގެ ސައިޓްތަކަށް ޓްރެފިކް އިތުރުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ. ނަމަވެސް ޖީޕީޓީ-4 އަދި ޗެޓްޖީޕީޓީ ފަދަ އޭއައި މޮޑެލްތަކުން ޔޫޒަރުންނަށް އަސްލު މަސްދަރުތަކަށް އިރުޝާދު ނުދީ ވަގުތުން ޖަވާބު ދިނުމުގެ ގާބިލްކަން ހުރުމުން އުފެއްދުންތެރިންނަށް މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރުމަށް ކުރާ މޮޓިވޭޝަން ދަނީ ކުޑަވަމުންނެވެ.

އޯޕަންއޭއައިގެ ޖީޕީޓީބޮޓްގެ ސަބަބުން އޮންލައިން ކޮމިއުނިޓީތަކުގެ ތެރޭގައި ޝައްކުތަކާއި ފާޑުކިޔުންތައް ވަނީ އަމާޒުވެފަ އެވެ. ކޮންޓެންޓް އުފައްދާ ފަރާތްތަކުން ބިރުގަންނަނީ މި ބޮޓްތަކުން ސްކްރޭޕް ކުރާ ޑޭޓާ ބޭނުންކޮށްގެން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އެމީހުންގެ ކޮންޓެންޓާ ވާދަކުރެވޭނެ އޭއައި މޮޑެލްތައް ތަމްރީނު ކުރެވޭނެތީއެވެ. އެއީ ޔޫޒަރުން އެމީހުންގެ ސައިޓްތަކާ ދުރަށް ގެންގޮސްދޭނެ ކަމެކެވެ. މި ކަންބޮޑުވުން ފާޅުވަނީ ބައެއް ވެބްސައިޓްތަކުން ޖީޕީޓީބޮޓްގެ އެކްސެސް ބްލޮކް ކުރުމަށް ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައިވާތީ އެވެ.

ކޮންޓެންޓް އުފައްދާ ފަރާތްތަކާއި އޭއައި ކުންފުނިތަކުގެ މެދުގައި އޮންނަ އިތުބާރުގެ މައްސަލަ އެންމެ ކުރީގައި އޮވެ އެވެ. ފާޑުކިޔާ ފަރާތްތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި އޭއައި ކުންފުނިތަކުން ކޮޕީރައިޓް އާއި އުފެއްދުންތެރިންގެ މިލްކުވެރިކަމުގެ ހައްގުތަކަށް އިހުތިރާމް ނުކުރާ ތާރީހެއް އޮވެ އެވެ.

ކްރިއޭޓަރުން އެމީހުންގެ ކޮންޓެންޓް ސްކްރޭޕް ނުވުމަށް އެކްޓިވްކޮށް ބްލޮކް ކުރަން ޖެހޭ "އޮޕްޓް އައުޓް" އެޕްރޯޗަކުން "އޮޕްޓް-އިން" އެޕްރޯޗަކަށް ބަދަލުވުމަށް ގޮވާލާއިރު، އެއާ ކުންފުނިތަކުން ޑޭޓާ އެއްކުރުމުގެ ކުރިން ހުއްދަ ހޯދަން ޖެހެ އެވެ.

ޕޭލްޑް ސޯސްތަކާއި ފަރުދީ މައުލޫމާތު ފިލްޓަރ ކުރުމަށް އޯޕަންއޭއައި އިން ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައިވާއިރު، އެ ކުންފުނިން ބޭނުންކުރާ ހުރިހާ ޑޭޓާއަކަށް ފައިސާ ނުދައްކަނީ ކީއްވެގެންތޯ ސުވާލު އުފެދެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން އޭއައި ކުންފުނިތަކުން ހާމަކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި މުއާމަލާތް ނުކުރެވޭތީ އިތުބާރު އިތުރަށް ގެއްލިގެން ދަނީ އެވެ.

ކޮންޓެންޓް އުފައްދާ ފަރާތްތަކަށް ލަފާދެނީ ޖީޕީޓީބޮޓް ފަދަ އޭއައި ސްޕައިޑަރބޮޓްތައް ބްލޮކްކޮށް، ޑޭޓާ އެއްކުރުމުގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ހައްލުކުރުމަށް ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނާ ގުޅުމަށް ވިސްނުމަށެވެ. މި ހާލަތުގެ ސަބަބުން އޭއައި ޓެކްނޮލޮޖީތަކާއި، އޮންލައިން ކޮންޓެންޓާއި، ޑިޖިޓަލް ލޭންޑްސްކޭޕްގައި އުފެއްދުންތެރިންގެ ހައްގުތަކާ ދެމެދު ތަރައްގީވަމުން އަންނަ ގުޅުމާ މެދު ފުޅާ ސުވާލުތަކެއް އުފެދެ އެވެ.

އަޙްމަދު ދާއޫދު

އަޙްމަދު ދާއޫދު

ބިނާކުރަނިވި ޚިޔާލުތަކާއެކު ލިޔުންތެރިކަމަށް އުފަލާއެކު މަރުޙަބާ ކިޔަމެވެ.

ޓެކްނޮލޮޖީ ހަބަރާއި ލިޔުން ހޮޅުއަށިތަކަށް.

ލޯތްބާއެކު ދިވެހިން އުފައްދާފައިވާ އުފެއްދުމެއް.