ޣައްޒާގެ ހަނގުރާމައާއި ގުޅޭ އޭއައި "ފޭކް ފޮޓޯ" އެޑޯބީގައި ވިއްކަނީ

އަޙްމަދު ދާއޫދު 09 ނޮވެމްބަރު 2023

ޣައްޒާގައި އިސްރާއީލުން ހިނގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ، ހަގީގަތާ ހިލާފު އޭއައި ޖެނެރޭޓެޑް ފޮޓޯތަކެއް އެޑޯބީ މެދުވެރިކޮށް ވިއްކާ މައްސަލަތެއް ފެންމަތިވެއްޖެއެވެ. އަދި އެ ފޮޓޯތަކަކީ ފޭކް ފޮޓޯތަކެއް ކަމަށް ބުނެ ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން އެޑޯބީއަށް ވަނީ އަމާޒުވެފައެވެ.

އެޑޯބީގެ ސަބްސްކްރިޕްޝަން ސްޓޮކް ފޮޓޯގެ ހިދުމަތް ކަމަށްވާ އެޑޯބް ސްޓޮކްގެ ދަށުން ޖެނެރޭޓިވް އޭއައި މެދުވެރިކޮށް އުފައްދާ ފޮޓޯތައް އަޕްލޯޑްކޮށް ވިއްކުމުގެ ފުރުސަތު އެޑޯބީ އިން ދީފައި އޮންނައިރު، އަދި މިފަދަ އޭއައި ފޮޓޯތައް އެޑޯބް ސްޓޮކްގައި އެގޮތަށް ލޭބަލް ކޮށްފައި ވީ ނަމަވެސް، ޑައުންލޯޑް ކުރުމަށް ފަހު ބްލޮގްތަކާއި ނިއުސް ސައިޓްތަކާއި ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އެ ފޮޓޯތަކަކީ ހަގީގަތާ ހިލާފު ނުވަތަ ފޭކް ފޮޓޯތަކެއް ކަމުގެ އެއްވެސް އިޝާރާތެއް ދީފައި ނުވާތީ އެފަދަ ފޮޓޯތައް ދައުރުވަމުން ދަނީ ޙަޤީޤީ ފޮޓޯތަކެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

އެޑޯބީ މެދުވެރިކޮށް ފަތުރަމުންދާ، އޭއައިގެ ބައެއް ފޮޓޯތަކުން ފެންނަނީ މިސައިލް ހަމަލާތަކާއި ހަރުކަށި މުޒާހަރާތަކާއި ބޮން އަޅާފައިވާ އިމާރާތްތަކުން ފޮޓޯރިއަލިސްޓިކް ސްޓައިލެއްގައި މީހުން ފިލައިގެން ދާ މަންޒަރެވެ. އެކަމަކު އެއީ ހަގީގަތުގައި ދުވަހަކު ވެސް ހިނގާފައި ނުވާ ސިމިއުލޭޓެޑް މަންޒަރުތަކެކެވެ. މިފަދަ ރިއަލިސްޓިކް ފޭކް ވިޝުއަލްތަކުގެ ސަބަބުން ޚަބަރު ކަސްޓަމަރުން އޮޅުވާލައި ދޮގު މައުލޫމާތު ފެތުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ތަޖުރިބާކާރުން ވަނީ ދީފަ އެވެ.

އެޑޯބްގެ ޕްލެޓްފޯމުގައި އޭއައި ފޮޓޯތައް ރަނގަޅަށް ދެނެގަންނަން ޖެހޭއިރު، ފާޑުކިޔާ ފަރާތްތަކުން ބުނަނީ އޮންލައިންކޮށް އެހެން ތަނަކަށް ފެތުރެމުންދާތީ ކޮންޓެންޓްގެ އޮޅުވާލާފައިވާ ސިފަ ސާފުކުރުމަށް އިތުރު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އެކަށީގެންވާ އެޓްރިބިއުޝަން އާއި ވޯޓާމާކިންގެ ސަބަބުން ނަހަމަ ގޮތުގައި އެފަދަ ފޮޓޯތައް ބޭނުންކުރުން ހުއްޓުވޭނެ އެވެ.

ޖަވާބުގައި އެޑޯބް އިން ބުނީ، ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތްތަކުން ފުރިހަމައަށް ރިވިއު ކުރުމުގެ މަރުހަލާއަކާއި ގާނޫނާ ހިލާފަށް، ހަޑިހުތުރު ނުވަތަ ހިލާފު ތަކެތި މަނާކުރާ ހަރުކަށި ގައިޑްލައިންތަކަށް ތަބާވާން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ޓެކްނޮލޮޖީ ހަލުވިކަމާއެކު ކުރިއަރަމުން އަންނައިރު، ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބުނަނީ އޭއައި އިމޭޖަރީގެ ކަންކަން މިހާރަށްވުރެ ހަރުކަށިކޮށް ބަލަހައްޓަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ޖެނެރޭޓިވް އޭއައި އިތުރަށް އެކްސެސިބަލް ވަމުން ދާއިރު، އިޒްރޭލާއި ޣައްޒާގެ މިސާލުން ދައްކުވައިދެނީ ފޭކް ވިޝުއަލްތައް އުފައްދައި، ހާދިސާތައް އޮޅުވާލުމަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ ފަސޭހަކަމެވެ. އާންމުންގެ އިތުބާރު ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި އޭއައި އިމޭޖް ބޭނުން ކުރާ ހަރުދަނާ ގާޑްރެއިލްތަކެއް ގާއިމް ކުރުމަށް ނިއުސްރޫމްތަކާއި ޕްލެޓްފޯމްތަކަށް ތަޖުރިބާކާރުން އިލްތިމާސް ކުރެ އެވެ.

އަޙްމަދު ދާއޫދު

އަޙްމަދު ދާއޫދު

ބިނާކުރަނިވި ޚިޔާލުތަކާއެކު ލިޔުންތެރިކަމަށް އުފަލާއެކު މަރުޙަބާ ކިޔަމެވެ.

ޓެކްނޮލޮޖީ ހަބަރާއި ލިޔުން ހޮޅުއަށިތަކަށް.

ލޯތްބާއެކު ދިވެހިން އުފައްދާފައިވާ އުފެއްދުމެއް.