މައިކްރޯސޮފްޓްގެ އޭއައިއަށް ޚާއްޞަ ލެޕްޓޮޕްތައް ދައްކާލައިފި

އަޙްމަދު ދާއޫދު 22 މާރިޗު 2024

މައިކްރޮސޮފްޓުން ވަނީ ޒަމާނީ މަސައްކަތްތެރިންނާއި އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް (އޭއައި) ގެ ޒަމާނަށް ހާއްސަކޮށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ އެންމެ ފަހުގެ ސާފޭސް އޮފަރިންތައް ރަސްމީކޮށް ދައްކާލައިފައެވެ. މި އާ ޑިވައިސްތަކަކީ އުފެއްދުންތެރިކަމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އިންޓިޓިއުޓް އޭއައި ކެޕޭސިޓީތަކާ އެކު ބާރުގަދަ ހާޑްވެއާއެއް އެއްކޮށްލުމުގައި ލިބުނު ބޮޑު ކުރިއެރުމެކެވެ.

މައިކްރޯސޮފްޓް ސާފޭސް ޕްރޯ 10

މައިކްރޯސޮފްޓް ސާފޭސް ޕްރޯ 10 - ވިޔަފާރިއަށް ޚާއްޞާ

އާ ސާފޭސް ޕްރޯ 10 އަދި ލެޕްޓޮޕް 6 ގެ މައިގަނޑު އަސާސަކީ އިންޓެލްގެ އެންމެ ފަހުގެ ކޯރ އަލްޓްރާ ޕްރޮސެސަރުތަކެވެ. މައިކްރޮސޮފްޓުން އިންޓެލްއާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ގާތް ގުޅުމުގެ ސަބަބުން މި ޑިވައިސްތަކުން ހިތްގައިމު ޕާފޯމަންސެއް ލިބޭނެ ކަމަށް ކަސްޓަމަރުންނަށް އުންމީދު ކުރެވޭނެއެވެ.

ހަގީގަތުގައި ސާފޭސް ލެޕްޓޮޕް 6 އަކީ އޭގެ ކުރީގެ ލެޕްޓޮޕްތަކާ އަޅާބަލާއިރު 2 ގުނަ ޕާފޯމަންސް ބޫސްޓެއް ލިބޭ އިރު ޕްރޯ 10 ޕްރޯ 9 އަށް ވުރެ 53 ޕަސެންޓް ހަލުވި ސްޕީޑެކެވެ. މި ރޯ ޕަވަރ އަކީ މައިކްރޮސޮފްޓުން 2019 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ޑެޑިކޭޓެޑް ނިއުރަލް ޕްރޮސެސިން ޔުނިޓްސް (އެން.ޕީ.ޔޫ) އިންޓަގްރޭޓްކޮށް، ހާޑްވެއާގައި ސީމްލެސް އޭއައި ކެޕޭބިލިޓީސް ޑްރައިވް ކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގެ ސަބަބުން ފުރިހަމަވާ ބާރެކެވެ.

އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއް ސިފައަކީ އާ ކީބޯޑް ޑިޒައިންތަކުގައި ހާއްސަ "ކޯޕައިލެޓް" ކީއެއް ތައާރަފް ކުރުމެވެ. ހަމައެކަނި ޓެޕަކުން މައިކްރޮސޮފްޓްގެ ކޯޕައިލެޓް އޭއައި އެސިސްޓެންޓް ހާޒިރުކޮށް ގުދުރަތީ ބަހުރުވަ ބޭނުންކޮށްގެން ވޯކްފްލޯ ސްޓްރީމްލައިން ކުރެވޭނެއެވެ. ބައްދަލުވުންތައް ޓްރާންސްކްރައިބް ކުރުމާއި ލިޔުންތައް ކުރުކޮށް ދިނުމުން ފެށިގެން ޑޭޓާ އެނަލައިޒް ކުރުމާއި އިންޓެލިޖެންޓް ލިޔުމުގެ ލަފާ ތައް ހުށަހެޅުންހިމެނެއެވެ. ކޯޕައިލޮޓްގެ އަމާޒަކީ އަލްޓިމޭޓް ޕްރޮޑަކްޓިވިޓީ ކޯ ޕައިލެޓަކަށް ވުމެވެ.

ސާފޭސް ޕްރޯ 10: ދަ އަލްޓިމޭޓް 2-އިން-1 ފޯ ދަ މޮޑާން ވޯކްފޯސް

ސާފޭސް ޕްރޯ 10 އައިކޮނިކް 2-އިން-1 ފޯމް ފެކްޓަރ އާ އުސްމިންތަކަކަށް ގެންގޮސްދެނީ އޭގެ ނުހަނު ފުރިހަމަ ޕާފޯމަންސާއި ތަފާތު ހުނަރުތަކާއެކުއެވެ. މިއީ އިންޓެލް ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި 5ޖީ ކަނެކްޓިވިޓީގެ ފުރުސަތު އޮތް އެންމެ ބާރުގަދަ ސާފޭސް ޕްރޯއެވެ. ކަސްޓަމް އެންޓި ރިފްލެކްޓިވް ޑިސްޕްލޭގައި 33 އިންސައްތަ އުޖާލާކަން އިތުރުވެ، ގޭތެރޭގަޔާއި ބޭރުގައި އެންމެ ފުރިހަމަ ވިޒިބިލިޓީ ކަށަވަރުކޮށްދެއެވެ.

މައިކްރޮސޮފްޓުން ވަނީ 1440ޕީ ވީޑިއޯ ކެޕްޗާ ކުރެވޭނެ އަލްޓްރާ ވައިޑް 114 ޑިގްރީ އެފްއޯވީ ފްރޮންޓް ކެމެރާއަކާ އެކު ރިމޯޓް ކޯލަބްރޭޝަން އިތުރުކުރުމަށް އިސްކަން ދީފައެވެ. އޭއައި ޕަވާޑް ވިންޑޯޒް ސްޓޫޑިއޯ އިފެކްޓްސް އިން ވީޑިއޯ ކޯލްތަކުގައި ތިބާގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ދެކޭ ގޮތް ބަހައްޓަދެއެވެ.

ސެކިއުރިޓީއަށް ހޭލުންތެރިވާ ވިޔަފާރިއަށް، ޕްރޯ 10 އަކީ އެންހޭންސްޑް ސައިން-އިން ސެކިއުރިޓީ ފަދަ ހަރުދަނާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާއެކު ސެކިއުއާޑް-ކޯރ ޕީސީއަކާއި ސެކިއުރިޓީ ކީމެދުވެރިކޮށް ސީމްލެސް އޮތެންޓިކޭޝަން އަށް އެންއެފްސީ ރީޑަރެކެވެ.

ސަރފޭސް ލެޕްޓޮޕް 6: ދަ އެޕިޓޮމް އޮފް ޕޯޓަބަލް ޕަވަރހައުސް

ސާފޭސް ލެޕްޓޮޕް 6 ބިޒްނަސް

ސާފޭސް ލެޕްޓޮޕް 6 އަކީ އިންޓެލްގެ ބީސްޓްލީ ކޯރ އަލްޓްރާ އެޗް-ސީރީޒް ޕްރޮސެސަރުން ބޭނުންކުރާ ހަގީގީ މޮބައިލް ވޯކްހޯސްއަކާއި ޕީކް ޕާފޯމަންސް ދެމެހެއްޓުމަށް ޓަކައި ރަނގަޅު ތާމަލް ޑިޒައިނެކެވެ. ކޮމްޕްލެކްސް ޑޭޓާ އެނަލިސިސް ވިޔަސް، މަލްޓިމީޑިއާ އެޑިޓިން ވިޔަސް، ނުވަތަ ސޮފްޓްވެއާ ޑިވެލޮޕްމެންޓަކަށް ވިޔަސް، މި ލެޕްޓޮޕަށް އެ ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ހޭންޑްލް ކުރެވޭނެއެވެ.

ރޯ ހޯސްޕަވަރ ގިނަނަމަވެސް، މައިކްރޮސޮފްޓުން ސަރފޭސް އެކްސްޕީރިއަންސް ބަޔާންކުރާ ރީތި ތަފްޞީލުތަކަށް އިހުމާލުވެފައެއް ނުވެއެވެ. ބޮޑު 13.5" އަދި 15" ޕިކްސެލްސެންސް ޓަޗްސްކްރީން ޑިސްޕްލޭތަކުން ހިތްގައިމު މަންޒަރުތައް ފެންނައިރު، ކޮންމެ ވެސް ލައިޓިން ކޮންޑިޝަނެއްގައި އެންމެ ފުރިހަމަ އަށް ބެލުމަށް އެންޓި ރިފްލެކްޓިވް ކޯޓިންގްސް ހުރެއެވެ.

ވަރަށް ރައްކާތެރި މާހައުލެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް 15" މޮޑެލްއިން އިންޓަގްރޭޓެޑް ސްމާޓް ކާޑު ރީޑަރ އޮޕްޝަނެއް ލިބިގެންދާއިރު، ސީމްލެސް ޕާސްވޯޑް-ލެސް ލޮގިންތައް ސިމްޕަލް ކާޑް ޓޭޕަކާ އެކު ލިބޭނެއެވެ.

އެކްސެސިބިލިޓީ، ސަސްޓެއިނަބިލިޓީ އަދި ރޮބަސްޓް ސެކިއުރިޓީއަށް އިސްކަންދިނުން

ސާފޭސް ޕްރޯ ކީބޯޑް - ބޯލްޑް ކީސެޓް

މައިކްރޮސޮފްޓްގެ އެކްސެސިބިލިޓީއަށް ދޭ އަހައްމިއްޔަތު، އާ ސާފޭސް ލައިންއަޕާއެކު ވެސް ފުރިހަމަވެގެން ދެއެވެ. އާ ކޯޕައިލެޓް ކީގެ ސަބަބުން އެކްސެސިބިލިޓީ ފީޗާސް އަކީ ހަމައެކަނި ވޮއިސް ކޮމާންޑެއް ދުރުގައި ހުންނަ އިރު، ބޯލްޑް ކީސެޓެއް ހިމެނޭ ޕްރޯ 10 ކީބޯޑުން ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ރީޑެބިލިޓީ ރަނގަޅުކޮށްދެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މައިކްރޮސޮފްޓްގެ އެޑަޕްޓިވް އެކްސެސަރީޒް ލައިން މިހާރު ކޮމާޝަލް ކަސްޓަމަރުންނަށް ފުލް ކަސްޓަމައިޒޭބަލް ސެޓަޕްތަކަށް ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

ސަސްޓެއިނަބިލިޓީ ގެ ރޮނގުން ބަލާއިރު، މި ދެ ޑިވައިސްގައި ވެސް ރިސައިކަލް ކުރާ މިންވަރު އިތުރުވެފައިވާ އިރު، ޕްރޯ 10 ގައި 72 ޕަސެންޓް ރީސައިކަލް މެޓީރިއަލް ކޮމްޕޮޒިޝަން ހިމެނެއެވެ. ޔޫޒަރ ފްރެންޑްލީ ރިޕެއަރ ގައިޑްސް އަދި އިންޓަރނަލް ކޮމްޕޯނެންޓް މާކިންގެ އަމާޒަކީ މި ޑިވައިސްތަކުގެ އުމުރު އިތުރަށް ފުޅާކުރުމެވެ.

ސެކިއުރިޓީ އަކީ މައިގަނޑު އަސާސަކަށް ވާއިރު، އާ ސާފޭސް މޮޑެލްތަކަކީ ޗިޕް-ޓު-ކްލައުޑް ޕްރޮޓެކްޝަންސް އާއި އެންހޭންސްޑް ސައިން-އިން ސެކިއުރިޓީ އިން ޑިފޯލްޓްކޮށް އެނަބަލްކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީ-ކޯރ ޕީސީގެ ގޮތުގައި ސެޓިފައިކުރެވިފައިވާ މޮޑެލްތަކެކެވެ. އޮޕްޝަނަލް ސްމާޓް ކާޑް ރީޑަރާއި އާ އެންއެފްސީ ސަޕޯޓްގެ ސަބަބުން ސެކިއުއާ އޮތެންޓިކޭޝަން ގާބިލްކަން ވެސް އިތުރުކޮށްދެއެވެ.

އައިޓީ އަށް ސްޓްރީމްލައިންޑް ޑިވައިސް މެނޭޖްމަންޓް

މައިކްރޯސޮފްޓްގެ އެޑަޕްޓިވް އެސެސަރީސް

ތަފާތު ޑިވައިސްތަކުގެ ފްލީޓް ބެލެހެއްޓުމުގައި އައިޓީ ޓީމުތަކަށް ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުންތައް މައިކްރޮސޮފްޓަށް ވިސްނެއެވެ. އެހެންކަމުން އާ ސާފޭސް މެނޭޖްމަންޓް ޕޯޓަލް އާއި ސާފޭސް އައިޓީ ޓޫލްކިޓްގެ އަމާޒަކީ ޑިޕްލޮއިމަންޓް، ސެކިއުރިޓީ، ޑޭޓާ ކޮމްޕްލަޔަންސް ފަސޭހަކޮށް، އެންރޯލްކޮށްފައިވާ ޑިވައިސްތަކުގައި ސަސްޓެއިނަބިލިޓީ އިމްޕްރޫވްމަންޓްތައް ޓްރެކް ކުރުމެވެ.

އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސްގެ ޓްރާންސްފޯމޭޓިވް ޕޮޓެންޝަލް ދުނިޔެ ހިފަހައްޓަމުން އަންނައިރު، މައިކްރޮސޮފްޓްގެ އާ ސާފޭސް ޕްރޯ 10 އަދި ސާފޭސް ލެޕްޓޮޕް 6 ރަމްޒުކޮށްދެނީ ޒަމާނީ މަސައްކަތްތެރިން ބާރުވެރިކުރުވުމުގެ ހޯލިސްޓިކް ވިސްނުމެކެވެ. ޒަމާނީ ހާޑްވެއާއާއި އިންޓިޓިއުޓިވް އޭއައި ކެޕޭބިލިޓީސް އިންޓަގްރޭޓްކޮށްގެން، މި ޑިވައިސްތަކުގެ އަމާޒަކީ ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ވިޔަފާރިތަކަށް އުފެއްދުންތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުމާއި އިނޮވޭޝަންގެ އާ ޒަމާނެއް ފެށުމެވެ.

ބިޒްނަސްގެ ސާފޭސް ޕްރޯ 10 އަދި ސާފޭސް ލެޕްޓޮޕް 6 މިއަދުން ފެށިގެން ޕްރީ އޯޑަރަށް ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށް މައިކްރޯސޮފްޓުން ބުނެއެވެ. އެކަމަކު ޝިޕްމަންޓްތައް ލިބޭނީ އަންނަ އޭޕްރީލް މަހުގެ ނުވަ ވަނަ ދުވަހު ން ފެށިގެންނެވެ. Surface.com/Business ޒިޔާރަތްކޮށް އަގުތަކާއި ކޮންފިގްރޭޝަންތައް ޗެކްކޮށްލަވައްވާށެވެ. އޮތޮރައިޒްޑް ރީސެލަރ ނުވަތަ މައިކްރޮސޮފްޓް ސްޓޯރ މެދުވެރިކޮށްވެސް އޯޑަރު ކޮށްލެވޭނެއެވެ.

އަޙްމަދު ދާއޫދު

އަޙްމަދު ދާއޫދު

ބިނާކުރަނިވި ޚިޔާލުތަކާއެކު ލިޔުންތެރިކަމަށް އުފަލާއެކު މަރުޙަބާ ކިޔަމެވެ.

ޓެކްނޮލޮޖީ ހަބަރާއި ލިޔުން ހޮޅުއަށިތަކަށް.

ލޯތްބާއެކު ދިވެހިން އުފައްދާފައިވާ އުފެއްދުމެއް.